کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

اهداف كنفرانس:
بدون ترديد فناوري اطلاعات نقش تعيين كننده اي در روند توسعه و پيشرفت همه جانبه در دنياي كنوني ايفا مي كند.  با توجه به نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي و ارتباط مستقيم فناوري اطلاعات با رويكردهاي نوين اقتصاد امروز از قبيل تجارت الكترونيك و اقتصاد ديجيتال،  مجتمع آموزش عالي كازرون با همكاري نهادهاي مرتبط و دانشگاه هاي كشور در نظر دارد با برگزاري كنفرانس ملي "فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي"  فرصتي را ايجاد كند تا دانشگاهيان و صاحب نظران عرصه فناوري اطلاعات به مبادله نتايج يافته هاي پژوهشي و دستاوردهاي علمي خود  بپردازند.  در اين كنفرانس سعي مي شود تا با بهره گيري از دانش و تجربه متخصصين و اساتيد پيشگام كشور، وجوه مختلف فناوري اطلاعات در زمينه هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، فني و اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد تا زمينه تدوين استراتژي مناسب و جامع براي توسعه همه جانبه به ويژه در زمينه اقتصاد در سال جهاد اقتصادي فراهم گردد.

محورهاي كنفرانس:
* نقش فناوري اطلاعات در پيشبرد اهداف جهاد اقتصادي
* راهكارهاي فرهنگي فناوري اطلاعات در دستيابي به اهداف جهاد اقتصادي
* جايگاه تجارت الكترونيكي در توسعه اقتصادي
* نقش سيستم هاي بانكداري الكترونيكي در توسعه اقتصادي
* گردشگري الكترونيكي: اشتغال، توسعه
* مديريت دانش و توسعه ي اقتصادي دانش محور
* بررسي هوش تجاري و ابزارهاي مؤثر در افزايش كارايي و رقابت پذيري بنگاهها
* فناوري اطلاعات و معماري سازمان
* بازاريابي الكترونيكي: فرصتها و چالشها
* شهر الكترونيكي: زيرساختهاي فني، اجتماعي و فرهنگي
* نقش سلامت الكترونيكي در توسعه اجتماعي و فرهنگي
* بررسي نقش ابزارهاي نوين ICT در مقابله با جرايم سايبري
* آموزش الكترونيكي: فرصتها، چالشها و راهكارها
* فناوري هاي نوظهور
* مهندسي وب
* شبكه هاي كامپيوتري
* كاربردهاي فناوري اطلاعات
* امنيت اطلاعات و سيستم هاي نرم افزاري
* معماري كامپيوتر و سيستم هاي بلادرنگ
* پايگاه داده و داده كاوي
* راهكارهاي فارسي سازي متون علمي رشته فناوري اطلاعات

نظرات