دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

دومين همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري

درباره همايش:
كشور ايران بر اساس سند چشم انداز بيست ساله در صدد است جايگاه اول علمي و اقتصادي در منطقه را به خود اختصاص دهد. اين مهم نيز بدون اتخاذ، اجراي دقيق و بهبود مستمر سياست هاي مناسب حاصل نخواهد شد.
توليدات فناورانه و رشد اقتصادي يك كشور، به نوعي دستاورد رشد علمي و كسب دانش فني در بخش دانشگاهي و صنعتي است و ميزان رشد علمي و فناورانه يك كشور تحت تأثير قابليت آن در مديريت پژوهش و فناوريست. اگرچه دانش عمومي مديريت دستاوردهاي فراواني را براي مديريت پژوهش فراهم كرده است، اما شرايط ويژه پژوهش، بالا بودن تخصص و سطح علمي پژوهشگران، تفاوت هاي عمده سازمانهاي پژوهشي با ساير سازمانها و نيازمندي به مهارت هايي تخصصي از جمله جذب منابع مالي تحقيق و توسعه و مهارت درك نيازهاي تحقيقاتي ساير سازمان ها در كشور و مهارت انتشار دانش حاصل از آن در جامعه، مديريت پژوهش را مديريتي مجزا و نيازمند به پرداخت تخصصي به آن مي نمايد. به همين دليل مسير تحقق اهداف چشم انداز و اقتصاد دانش محور از قابليت ملي مديريت پژوهش و فناوري مي گذرد.
با روشن شدن بيش از پيش اهميت اين مباحث، سال گذشته اولين همايش ملي «پژوهش و فناوري» به همت معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم و با تأكيد بر «ثروت آفريني ملي علوم و تجاري سازي تحقيقات علمي» در تهران برگزار گرديد. هفته پژوهش سال جاري نيز با توجه به نام گذاري سال به نام «جهاد اقتصادي»، فرصتي مغتنم براي پرداختن به موضوع پژوهش و فناوري، با تأكيد بر «اقتصاد دانش محور» است.
پژوهشكده سياست گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شريف، بنا به رسالتي كه دارد و چشم اندازي كه براي آن ترسيم شده است، از ابتداي تأسيس توجه ويژه اي به مقوله ي «اقتصاد دانش محور» داشته و در حال حاضر نيز در حال انجام پروژه هاي ملي در اين حوزه مي باشد. از آنجا كه برگزاري چنين همايشي در سطح ملي مديران مرتبط با عرصه سياست گذاري علم و فناوري در كشور را گرد مي آورد، پژوهشكده انتظار دارد همايش هايي از اين دست، مسير را براي رسيدن به اهدافش و تأثيرگذاري در سياست گذاري كلان علم و فناوري كشور هموار نمايد.

محورهاي همايش:
- جهاد اقتصادي و اقتصاد مبتني بر دانش؛ مفاهيم، چالش­ها و دستاوردها
اقتصاد دانش­ محور مفهومي است كه در سال­هاي اخير به كرات در كشور مورد استفاده قرار گرفته و تلقي­ هاي متفاوتي از اين عبارت وجود دارد و اين برداشت­ ها مي­توانند بر سياست­هاي علم و فناوري كشور تأثير بگذارند. موضوع جهاد اقتصادي و اقتصاد دانش­ محور، با توجه به نام­گذاري سال 1390 به نام «جهاد اقتصادي»، ارتباطي تنگاتنگ پيدا كرده و فعالان و متفكران اين حوزه را ملزم به بحث و استدلال پيرامون ارتباط اقتصاد دانش­ محور و جهاد اقتصادي كرده است.
از آنجا كه بيش از يك دهه از توجه سياست­گذاران كشور به مقوله اقتصاد دانش­ محور مي­ گذرد، جاي آن دارد كه مفاهيم اين حوزه مورد بررسي دقيق­ تر قرار گرفته و نيز عملكرد كشور و چالش­ هاي پيش رو را بسنجيم.
 
- بررسي سياست­ها و برنامه ­هاي پژوهش و فناوري كشور (قانون حمايت از شركت­هاي دانش­ بنيان،نقشه­ ي جامع علمي كشور، برنامه­ هاي پنج­ساله توسعه و...)
يكي از حلقه­ هاي زنجيره پژوهش و فناوري در يك كشور سياست­گذاري آن است. از جمله اسناد مهمي كه در اين راستا تدوين شده و براي رسيدن به اهداف چشم­ انداز 1404 كشور مورد استفاده قرار گرفته­ اند، مي­ توان به نقشه­ ي جامع علمي كشور، برنامه­ هاي پنج­ ساله توسعه كشور و... اشاره نمود.
اين همايش فرصت مناسبي خواهد بود براي انديشمندان و متخصصان تا از زواياي گوناگون به بررسي اين اسناد پرداخته و با بيان ديدگاه­ هاي خود، زمينه را براي اصلاح برنامه­ هاي آتي كشور فراهم كنند.
 
- تحليل نقش بخش غيردولتي در فعاليت و تأمين مالي پژوهش و فناوري در ايران و جهان
نتايج بررسي فعاليت­ها و سرمايه­ گذاري­هاي تحقيق و توسعه در ايران و ساير كشورهاي جهان نشان ­مي­دهد در كشورهاي پيشرفته بنگاه­ هاي خصوصي سهم قابل توجهي در تحقيق و توسعه دارند، در حالي كه در كشور ما بخش غيردولتي تمايل چنداني به هزينه كردن در R&D نداشته است.
در اين همايش تلاش مي­ شود به بررسي جايگاه بنگاه­ هاي بزرگ، شركت­هاي خطرپذير و بنگاه­ هاي كوچك در نظام علم و فناوري كشورهاي پيشرفته بپردازيم و نيز علل سرمايه­ گذاري و فعاليت ناچيز بخش خصوصي داخل كشور در تحقيق و توسعه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

- بررسي ساختارها و نهادهاي پژوهش و توسعه فناوري در كشور (پارك­هاي علم و فناوري، شركت­هاي دانش­ بنيان، شهرك­هاي صنعتي، ستادهاي ملي توسعه فناوري)
يكي از سياست­ هاي اصلي كشور در توسعه فناوري ايجاد ساختارها و نهادهاي متنوع و متعدد بوده است. اين نهادها در قالب پارك­هاي علم و فناوري، مراكز رشد، شهرك­هاي فناوري و ... مشغول به فعاليت هستند. با توجه به توسعه كمي و كيفي اين ساختارها در سال­هاي اخير، مطالعات و تحقيقات محدودي در رابطه با سياست ايجاد ساختارهايي از اين دست بر رشد و توسعه فناوري در كشور انجام شده است. در اين محور بررسي جايگاه اين نهادها در تحقق اهداف علم و فناوري كشور و فرصت­ها و چالش­هاي پيرامون رشد و توسعه اين مراكز، مد نظر است تا به اين واسطه ظرفيت علمي پژوهشي مناسب جهت پيشنهادات سياستي پيرامون اين مراكز در برنامه­ هاي آتي كشور فراهم شود.
مديريت نوآوري و رشد توانمندي­ هاي فناوري در صنايع و بنگاه­ها؛ مفاهيم، تجارب و چالش­ها
صنايع و بنگاه­ ها نهادهاي اصلي در اقتصادهاي نوظهور و پيشرفته هستند. رفتار نوآورانه بنگاه­ ها و ميزان تلاش آنها در توسعه قابليت­ هاي فناورانه تحت تأثير عوامل كلان و فرابنگاهي و درون­ بنگاهي است. تأثير عوامل كلان بر رشد توانمندي­ هاي فناوري در ساير محورها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در اين محور دغدغه اصلي تأثير عوامل بستري بنگاه­ها بر فعاليت­هاي نوآورانه و بررسي نقش و فعاليت­هاي مديريتي در انجام فعاليت­هاي نوآورانه در بنگاه­هاست. اين محور به دنبال آن است تا تصوير مناسبي از پژوهش­هاي انجام­ شده و همچنين تجارب مفيد بنگاه­ هاي كشور در اين زمينه به دست آيد.
 
- مديريت پژوهش و فناوري در دانشگاه­ ها و مراكز پژوهشي؛ مفاهيم، تجارب و چالش­ها
مراكز تحقيقاتي و دانشگاه­ ها نهادهاي اصلي تربيت نيروي انساني و توليد دانش پايه­ اي و كاربردي براي نظام نوآوري كشور هستند. حركت دانشگاه­ ها به سمت ارتباط با صنعت و كارآفريني و توسعه فناوري نيازمند انجام اصلاحات ساختاري و تغييراتي در روند مديريتي اين مراكز است. در اين محور بررسي مفاهيم پيرامون بازمهندسي دانشگاه­ ها و مراكز پژوهشي به سمت ارتباط مؤثر با جامعه و صنعت و همچنين بررسي تجارب مفيد دانشگاه­ها و مراكز پژوهشي مد نظر قرار دارد. در اين محور چالش­ هاي تئوريك و عملياتي پيرامون اين موضوع بررسي شده و پيشنهادات راهبردي و عملياتي جهت تسريع روند دانشگاه­ها به سمت اصلاحات و تغييرات مثبت جمع­ بندي خواهد شد.

نظرات