اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم

محور هاي ارائه مقاله در همايش

جغرافيا و اكولوژي مذهبي
جغرافيا و گردشگري الكترونيك
جغرافيا و گردشگري روستايي عشايري
جغرافيا و گردشگري شهري
جغرافيا و گردشگري طبيعي
جغرافيا و گردشگري مناطق جنگي
جغرافيا، گردشگري و اقتصاد
جغرافيا، گردشگري و امنيت
جغرافيا، گردشگري و توسعه پايدار
جغرافيا، گردشگري و جهاني شدن
جغرافيا، گردشگري و زنان
جغرافيا، گردشگري و محيط زيست
جغرافيا، گردشگري و معماري
 

نظرات