اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

محورهاي همايش:

حيطه مديريت ورزشي:
مديريت منابع انساني و رفتار سازماني در ورزش
مديريت راهبردي در ورزش
مديريت بحران و تغيير در ورزش
مديريت رويدادهاي ملي و بين المللي در ورزش
مديريت كيفيت، دانش و ارزيابي عملكرد در ورزش
مديريت تفريحات و گردشگري ورزشي
مديريت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ورزش
اقتصاد در ورزش
كارآفريني در ورزش
خصوصي سازي در ورزش
توسعه و مديريت ورزش روستايي و عشايري
رسانه ها و توسعه سلامت
و ساير موضوعات مرتبط

بيومكانيك و فناوري ورزشي
بيومكانيك آسيب هاي ورزشي
بيومكانيك تكنيك هاي ورزشي
آنتروپومتري
بيومكانيك كلينيكي
بيومكانيك عصبي- عضلاني
بيومكانيك ورزش سالمندان
بيومكانيك ورزش معلولان
و ساير موضوعات مرتبط

حيطه فيزيولوژي ورزش
فعاليت بدني و سازگاريهاي فيزيولوژيكي
فعاليت بدني و تغذيه و كنترل وزن
فعاليت بدني و بيماري ها
فعاليت بدني و محيط
فعاليت بدني و سالمندي
فعاليت بدني و زنان و تغييرات فيزيولوژيك
فعاليت بدني و سلامت عمومي
فعاليت بدني و كودكان
فيزيولوژي ورزش كاربردي (علم تمرين)
ژنتيك و ورزش
آزمون گيري در فيزيولوژي ورزش
و ساير موضوعات مرتبط

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
آسيب هاي رشته هاي ورزشي
شناسايي و ارزيابي آسيب هاي ورزشي
توانبخشي آسيب هاي ورزشي
پروتكل هاي درماني
شناسايي علل بروز و مكانيسم آسيب هاي ورزشي
و ساير موضوعات مرتبط

حيطه رفتار حركتي و روان شناسي ورزش
اثر فعاليت هاي حركتي و ورزش بر باليدگي، نمو و رشد
اثر فعاليت هاي حركتي و ورزش بر مهارت هاي بنيادي و پايه و مهارت هاي ورزشي
ارزيابي رشد حركتي و آزمون هاي رشد حركتي
انتخاب ورزشكاران برتر
نقش اصول يادگيري در توسعه مهارت هاي بنيادي و پايه
نقش توجه در يادگيري مهارت هاي حركتي و ورزشي
انتقال يادگيري
شرايط بهينه تمرين و يادگيري حركتي
توسعه كنترل وضعيت بدن و عوامل مؤثر در طول عمر
كنترل طبيعي راه رفتن در طول عمر
ويژگي هاي كنترل مهارت هاي پايه و بنيادي در طول رشد
و ساير موضوعات مرتبط

نظرات