چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصاديمحورهاي همايش:
زمين شناسي اقتصادي كانسارهاي آذرين و دگرگوني
زمين شناسي اقتصادي كانسار هاي رسوبي
مدل سازي پترولوژيكي كانسارهاي معدني سنگهاي آذرين و دگرگوني
ارتباط زمين شناسي اقتصادي و معدنكاري
زمين شناسي اقتصادي و ژئوتوريسم
اكتشافات ژئوشيميايي كانسارهاي معدني
اكتشافات ژئوفيزيكي كانسارهاي معدني
جايگاه  پترولوژي در پي جويي و اكتشافات ذخاير معدني
زمين شناسي اقتصادي و مسائل زيست محيطي
كاني شناسي و جواهر شناسي
پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني

نظرات