نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

نخستين همايش فيلتراسيون هواي صنعتي و فرآيندي

معرفي همايش:
شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه انرژي و صنايع مرتبط در كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد اولين همايش فيلتراسيون هواي صنعتي را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور را 29 خرداد 1390 در تهران برگزار نمايد. در اين راستا از كليه پژوهشگران، صاحبنظران، انديشمندان، شركتها و موسسات فعال در اين حوزه انتظار ميرود ضمن حضور و حمايت از اين حركت، نظرات، پيشنهادات و آگاهيهاي خود را در قالب ارائه مقاله در همايش در حوزه هايي ذكر شده به اطلاع جامعه متخصصين كشور برسانند. صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد، خودرو، سيمان نيروگاه توليد برق و ... از مخاطبين عمده اين همايش صنعتي مباشند.

محورهاي همايش
كنترل آلاينده هاي در صنايع
بررسي اثرات مخرب آلاينده ها
اثرات هواي پاك بر سلامت انسان
تاثير اتاق پاك در بهبود كيفيت محصولات صنعتي
معرفي محصولات جديد آلاينده گير (جذب آلاينده ها)

نظرات