دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

اهداف جشنواره دوم:
بررسي اهميت و جايگاه توريسم، اكوتوريسم و ژئوتوريسم در كشورهاي مسير راه ابريشم
ايجاد فضاي هم انديشي براي صاحب نظران و پژوهشگران داخلي و خارجي در حوزه گردشگري
بررسي و تبيين نقش گردشگري در توسعه راه ابريشم
شناسايي موانع موجود در خصوص توسعه گردشگري ميان ايران و كشورهاي راه ابريشم و ارائه راهكار براي رفع موانع فوق
بررسي و معرفي پتانسيلها و توانمنديها و فرصتهاي سرمايه گذاري صنعت گردشگري در كشورهاي مسير راه ابريشم
شناسايي نقش و جايگاه ايران درفرهنگ و هويت راه ابريشم
بررسي نقش فضاهاي گردشگري باستان شناسي در همگرايي فرهنگي بين ايران و كشورهاي مسير راه ابريشم
تلاش در جهت شناساندن و بهره برداري از جاذبه هاي فرهنگي، هنري و گردشگري ايران و كشورهاي اين مسير
بررسي فرصتهاي گردشگري موضوعي(صنعتي، فرهنگي، سلامت و ...) كشورهاي راه ابريشم

محورهاي اصلي همايش:
نقش و جايگاه ايران در هويت تاريخي و فرهنگي راه ابريشم
توسعه گردشگري راه ابريشم، فرصتها و چالشها
نقش تور اپراتورهاي كشورهاي راه ابريشم در جهت سازماندهي گردشگري اين مسير
نقش گردشگري در توسعه اقتصادي كشورهاي راه ابريشم
اكو توريسم و ويژگيها و جاذيه هاي طبيعي مسير راه ابريشم
نقش بازاريابي و تبليغات در توسعه گردشگري كشورهاي راه ابريشم
نقش توسعه ناوگان حمل و نقل و تاثير آن بر گردشگري كشورهاي راه ابريشم
نقش مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و مراكز اقامتي در توسعه گردشگري كشورهاي راه ابريشم
موقعيت ترانزيتي مسير راه ابريشم و نقش آن در توسعه گردشگري
نقش بنگاه هاي اقتصادي دولتي و غير دولتي در توسعه گردشگري راه ابريشم
نقش گردشگري در فرآيند همگرايي فرهنگي كشورهاي راه ابريشم
نقش حوزه تمدني كشورهاي راه ابريشم در همكاريهاي حوزه گردشگري
نقش و جايگاه فناوري مجازي و بانكهاي اطلاعاتي در توسعه گردشگري راه ابريشم
نقش فضاهاي گردشگري باستاني در همگرايي فرهنگي و گردشگري كشورهاي راه ابريشم

نظرات