نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

نخستين كنفرانس خاورميانه اي خشك كردنمحورهاي اصلي:
- فرايندهاي انتقال همزمان گرما و جرم
- تئوري، مباني، مدل سازي، و بهينه سازي فرايند هاي خشك كردن
- فرايند هاي خشك كردن و رطوبت زدايي مكانيكي
- فرايند هاي گرمايش، تبخير و تغليظ مواد
- كنترل كيفيت محصول در فرايندهاي خشك كردن
- طراحي تجهيزات خشك كردن و زطوبت زدايي
- صرفه جويي انرژي و تاثيرات فرايندهاي خشك كردن بر محيط زيست
- خشك كردن پليمرها و ديگر مواد پتروشيمي
- خشك كردن مواد داراي تركيبات غير آبي
- گرايشات كنوني و آينده در خشك كردن و رطوبت زدايي

نظرات