همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها

همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافتهامحورهاي همايش:
1- شهرهاي مرزي و مسائل امنيتي و انتظامي
2- شهرهاي مرزي و مسائل اجتماعي
3- شهرهاي مرزي و مسائل اقتصادي
4- شهرهاي مرزي و مسائل ژئوپولتيگي
5- شهرهاي مرزي و كاركردهاي بين المللي

نظرات