دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران

دومين همايش بين المللي انجمن آموزش عالي ايران

محورهاي همايش
محور 1:مطالعات نظري آمايش آموزش عالي
1. بررسي پارادايم هاي نظري آمايش سرزمين و آمايش آموزش عالي
2.  تبيين ابعاد مفهومي آمايش آموزش عالي در پرتو آمايش سرزمين
3. بررسي روش شناسي نظري مطالعات آمايش آموزش عالي
4. نقد و بررسي نظريه ها و الگوهاي آمايش آموزش عالي
5. بررسي الگوهاي هاي آمايش آموزش عالي ايران با توجه به اصول موضوعه (ويژگي فضايي، ويژگي پايداري، ويژگي يكپارچگي و  ويژگي جامعيت).
6. اثرات جهاني شدن بر ماهيت، ساختار و عملكرد طرح هاي آمايش آموزش عالي در جهان
7. يررسي رابطه آمايش آموزش عالي با تعادل هاي منطقه­اي

محور 2: تجارب بين المللي آمايش آموزش عالي
1. بررسي تجارب كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت در زمينه آمايش آموزش عالي
2. بررسي تجارب كشورهاي خاورميانه؛ قفقاز و آسياي ميانه در زمينه آمايش آموزش عالي
3. بررسي تجارب يونسكو و ديگر مؤسسات بين المللي در زمينه آمايش آموزش عالي
4. آسيب شناسي گردآوري و پردازش اطلاعات در آمايش آموزش عالي
5. نقش جايگاه و كاركرد ارزشيابي در برنامه­ريزي آمايش آموزش عالي
 
محور 3: ارزيابي تجربه آمايش آموزش عالي كشور ايران
1. جايگاه مطالعات آمايش سرزمين در نظام تصميم گيري آموزش عالي قبل از انقلاب اسلامي ايران
2. جايگاه مطالعات آمايش سرزمين در نظام تصميم گيري آموزش عالي بعد از انقلاب اسلامي ايران
3. سير تحولات آمايش سرزمين در ايران و دستاوردهاي آن
4. تحليل ميزان انطباق نقشه جامع علمي كشور و مطالعات آمايش آموزش عالي در ايران
5. بررسي و ارزيابي زير ساخت هاي فني- سخت افزاري طراحي، اجرا و ارزيابي مطالعات آمايش آموزش عالي در ايران
6. بررسي و ارزيابي زير ساخت هاي سياسي ، فرهنگي و اجتماعي طراحي، اجرا و ارزيابي مطالعات آمايش آموزش عالي در ايران
7. بررسي وارزيابي زير ساخت هاي اقتصادي طراحي، اجرا و ارزيابي مطالعات آمايش آموزش عالي در ايران
8. بررسي و ارزيابي ميزان مشاركت و گرايش شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشـور در تهيه و تدوين  الگوي پايـه توسعـه استان ذي ربط،و انطباق آن با مطالعات آمايش سرزمين و آموزش عالي كشور
9. بررسي و ارزيابي ميزان مشاركت و گرايش مديران ارشد دانشگاهي استانهاي كشـور در طراحي، اجرا و جاري سازي مطالعات آمايش آموزش عالي كشور
10. نقد و بررسي طرح كنوني در دست اجراي آمايش آموزش عالي كشور (مجري: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري).

محور 4: مطالعات كاربردي آمايش آموزش عالي كشور ايران
1. راهكارهاي مديريت مطالعات آمايش آموزش عالي كشور
2. راهكارهاي ارزيابي نظام مطالعات آمايش آموزش عالي در سطح ملي، منطقه اي، استاني و موسسه اي
3. شاخص ها و ملاك هاي مهم ملي، منطقه اي، استاني و موسسه اي در تدين طرح آمايش آموزش عالي كشور
4. تحليل بررسي پيش‌بيني‌هاي جمعيتي و اشتغال و جهت‌گيري‌هاي آنها و سياست‌هاي راهبردي ايجاد اشتغال و تاثير آن در برنامه ريزي آمايش آموزش عالي كشور (مطالعات موردي)
5. تحليل مكاني و جمعيتي جمعيت دانشجويي كشور يا استان براي ساماندهي توسعه رشته هاي دانشگاهي بر اساس نقشه جامع علمي كشور و برنامه پنجم توسعه كشور (مطالعات موردي)
6. تحليل مكاني و جمعيتي صنايع كشور، مناطق و استانها براي ساماندهي توسعه رشته هاي دانشگاهي بر اساس نقشه جامع علمي كشور و  برنامه پنجم توسعه كشور (مطالعات موردي)
7. تحليل مكاني و جمعيتي اعضاي هيئت علمي كشور يا استان براي ساماندهي توسعه رشته هاي دانشگاهي بر اساس نقشه جامع علمي كشور و برنامه پنجم توسعه كشور (مطالعات موردي)
8. تحليل تطبيقي بر سير تحولات كلان آمايش سرزمين كشورهاي پيشرفته (مطالعات موردي) و ارايه پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت آمايش آموزش عالي ايران (مطالعات موردي)
9. بررسي روشهاي مختلف بهينه سازي چند معياره در مكان يابي و بهينه سازي در فضاي كالبدي آموزش عالي ايران بر اساس سند چشم انداز ايران 1404 و برنامه پنجم توسعه كشور (مطالعات موردي).
10. شناسايي مناطق اولويت دار در توسعه و ساختار آموزش عالي كشور
11. بررسي چگونگي تقويت جايگاه (سازماني، مديريتي و مادي و پشتيباني) مطالعات آمايش آموزش عالي در برنامه ريزي استراتژيك آموزش عالي كشور در سطح ملي، منطقه­اي، استاني و موسسه اي

نظرات