کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

كنفرانس ملي كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي

معرفي كنفرانس
تحليلگران سياسي معتقدند در هزاره سوم ميلادي، منازعات اصلي ملل مختلف، منازعات تأمين انرژي به منظور دستيابي به رشد بيشتر اقتصادي هستند. نقش زيربنايي انرژي در حيات اقتصادي جوامع، مباحث انرژي را با توجه به منابع محدود و پايان‌پذير، در زمره يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين مباحث توسعه قرار داده است.
با توجه به برخورداري ايران، از منابع متعدد انرژي، اعم از تجديدپذير و تجديدناپذير، مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي در كشور بر هيچكس پوشيده نيست. قيمت پايين حامل‌هاي انرژي و عواملي همچون عدم استفاده از تكنولوژي روز در كارخانجات توليدي، ساختمان‌سازي، كشاورزي و حمل ونقل باعث شده است تا سرانه مصرف انرژي كشور در مقايسه با ساير كشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه، بسيار بالا باشد. اين امر علاوه بر تخريب محيط زيست و كند نمودن روند توسعه پايدار، هزينه بسيار هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل نموده است.

محورهاي كنفرانس
الف. سياستگذاري
1. تدوين برنامه‌هاي عملياتي سالانه با رويكرد برنامه‌ريزي ارزش جهت دستيابي به اهداف ايران 1404 در بخش انرژي
2. نقش برنامه‎‌ريزي ارزش در اجراي سياستهاي اصل 44 در بخش انرژي و مديريت كلان انرژي
3. نقش برنامه‌ريزي ارزش در اولويت‌بندي پروژه هاي بخش انرژي
 
ب. توسعه مفاهيم مهندسي ارزش در انرژي
1. مهندسي ارزش و طراحي و مديريت زنجيره تأمين در انرژي
2. نقش مديريت ريسك/ نوآوري و خلاقيت/ مديريت پروژه در مهندسي ارزش بخش انرژي
3. داده‌كاوي و كشف دانش توليد شده در كارگاههاي مطالعات مهندسي ارزش در بخش انرژي
 
ج. كاربرد مهندسي ارزش در مديريت توليد انرژي
1. نقش مهندسي ارزش در مراحل مختلف مديريت انرژي (مطالعه،  اجرا "vecp"، بهره برداري و نگهداري)
2. فرصتها و چالش‌هاي توسعه مهندسي ارزش در مديريت توليد انرژي
3. بيان تجارب داخلي و خارجي مهندسي ارزش در مديريت توليد انرژي
 
د. كاربرد مهندسي ارزش در مديريت مصرف انرژي
1. نقش مهندسي ارزش در طراحي بهينه شبكه‌هاي هوشمند و اتوماسيون صنعتي در بخش انرژي
2. نقش مهندسي ارزش در بهينه سازي مصرف انرژي (مبحث 19) در  مسكن با تأكيد بر مسكن مهر
3. كاربرد مهندسي ارزش در مصرف نفت، گاز و پتروشيمي/ حمل و نقل/ آب و برق و صنايع مادر (خودروسازي، فولاد، سيمان و ....)
 
ه. آموزش و فرهنگسازي مهندسي ارزش در بخش انرژي
1. نقش آموزش و آگاهي‌رساني متدولوژي ارزش در مديريت انرژي
2. نقش دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در بستر سازي مهندسي ارزش در بخش انرژي
3. نتايج پياده سازي مهندسي ارزش در ايران و تجارب ساير كشورها در بخش انرژي (آموزش، فرهنگسازي، ايجاد ساختار، تربيت نيروي انساني و ...)
 
و. قوانين و مقررات مهندسي ارزش در بخش انرژي
1. تدوين استانداردها و مقررات لازم مهندسي ارزش در بخش انرژي
2.بررسي راهكارهاي اجرايي شدن بند ج ماده 214 (مهندسي ارزش) برنامه پنجم توسعه در بخش انرژي
3. بازنگري قوانين و مقررات موجود مهندسي ارزش در بخش انرژي (نشريه شماره 8 وزارت نفت، نظام‌نامه مهندسي ارزش توانير، سند راهبردي مهندسي ارزش وزارت راه و شهرسازي و ...)

ز. مهندسان مشاور ارزش در بخش انرژي
1. رتبه‌بندي مشاوران مهندسي ارزش در بخش انرژي
2. صلاحيت مشاوران مهندسي ارزش در بخش انرژي
3. نحوه صلاحيت افراد حاضر در كارگاههاي مهندسي ارزش در بخش انرژي

ح. نقش مهندسي ارزش در هدفمندسازي يارانه‌ها
1. كاربرد مهندسي ارزش در شفاف سازي و هدفمندسازي يارانه‌ها
2. نقش مهندسي ارزش در بهينه سازي، بهره‌وري و مديريت انرژي (طراحي، اجرا و بهره‌برداري)
3. تعيين و اصلاح الگوي مصرف انواع انرژي با رعايت حفظ حقوق مردم با تكيه بر تحليل ذينفعان در برنامه كار مهندسي ارزش
 
ط. ساير مباحث مرتبط با مهندسي ارزش در بخش انرژي
1. محيط‌زيست/ مديريت پسماند / مديريت عرضه و تقاضاي انرژي با رويكرد مهندسي ارزش
2. نقش مهندسي ارزش در تكنولوژي‌هاي سبز/ انرژي‌هاي تجديد پذير/ جايگزين و پايدار
3. استفاده از مصالح/ فناوري و نوآوري‌هاي نوين/ انرژي‌هاي نو و پاك دركاهش مصرف انرژي با رويكرد مهندسي ارزش

نظرات