همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها

همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها

همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها

اهداف همايش:
1- ايجاد ارتباط و تعامل بين انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان حوزه هاي مرتبط با اقتصاد و مديريت شهري براي تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها درباره راهكارهاي اجرايي تحقق جهاد  اقتصادي با تكيه بر ظرفيت هاي شهرداري.
2- بهره‌گيري از تجربيات و مطالعات انجام شده در زمينه تحقق جهاد اقتصادي در شهرداري ها.
3- رشد و توسعه ارتباط بين مراكز علمي و شهرداري ها در راستاي تعالي شهرداري ها در سال جهاد اقتصادي.
4- آشنايي مديران و كارشناسان شهرداري ها با جهاد اقتصادي و راهكارهاي تحقق آن در شهرداري ها.
 
محورهاي همايش:
شهرداريها، جهاد اقتصادي، پارك ها و فضاي سبز
شهرداريها، جهاد اقتصادي، حمل و نقل و ترافيك
شهرداريها، جهاد اقتصادي، مشاركت و سرمايه گذاري
شهرداريها، جهاد اقتصادي، بافت هاي فرسوده
شهرداريها، جهاد اقتصادي، طرح هاي توسعه شهري
شهرداريها، جهاد اقتصادي، ساماندهي مشاغل
شهرداريها، جهاد اقتصادي، افزايش بهره وري
شهرداريها، جهاد اقتصادي، درآمد و هزينه
شهرداريها، جهاد اقتصادي، برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي
شهرداريها، جهاد اقتصادي، مشاركت شهروندان
شهرداريها، جهاد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار

نظرات