سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي

محورهاي سمينار:
تجربه‌هاي اجراي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در خاك‌هاي مسئله‌دار
مشكلات حين ساخت و پس از ساخت ناشي از عدم شناخت و توجه به شرايط ژئوتكنيكي بستر
شناخت خاك‌هاي مسئله‌دار و روش‌هاي اصلاح و تثبيت آن
اقدامات پيش‌گيرانه، ترميمي و علاج بخشي در مواجهه با شرايط نامتعارف بستر
كاربرد مواد ژئوسنتتيك در شبكه هاي آبياري و زهكشي
شناخت خصوصيات فيزيكي، مكانيكي و شيميائي مصالح بستر و منابع قرضه
ضوابط و دستورالعمل‌هاي مطالعات ژئوتكنيكي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
كاربرد تكنولوژي هاي مدرن در مطالعات و عمليات ژئوتكنيك
 

معرفي سمينار

عليرغم توجه ويژه و خاص به مطالعات ژئوتكنيكي در اغلب سازه‌هاي عمراني، متاسفانه در مطالعات و طراحي هاي مربوط به شبكه‌هاي آبياري و زهكشي به جنبه‌ها و خصوصيات ژئوتكنيكي بستر به بهانه سبك بودن سازه، توجه جدي صورت نمي‌گيرد. در حاليكه اين گونه پروژه‌ها به دليل ماهيت خطي شان، ساختارهاي زمين‌شناسي متنوعي را در بر گرفته و همواره در تماس با آب هستند. به همين دليل همواره بستر شبكه‌هاي آبياري و زهكشي احداث شده، در معرض تغيير شكل و جابجائي قرار دارند. ارزيابي‌هاي انجام شده نيز نشان مي‌دهند كه اغلب اين شبكه‌ها در مراحل مختلف بهره‌برداري به دليل عدم توجه كافي به شرايط ژئوتكنيكي بستر، دچار مسائل و مشكلات عديده‌اي كه معمولا بصورت تخريب سازه‌ها بروز مي‌نمايند، هستند. لذا بررسي شرايط و ويژگيهاي ژئوتكنيكي بستر پروژهاي آبياري و زهكشي از اهميت قابل ملاحظه برخوردار است.

بعلاوه با وجود اهتمام فزاينده به برگزاري گردهمائي‌هاي مختلف در قالب كارگاه‌ها، سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي در زمينه علوم مختلف به ويژه جنبه‌هاي گوناگون علوم مهندسي آبياري و زهكشي و مهندسي ژئوتكنيك، در گردهمائي‌هاي ژئوتكنيك به شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و در گردهمائي‌هاي آبياري و زهكشي به مسائل ژئوتكنيكي توجه نگرديده و يا بسيار كم اهميت و حاشيه‌اي به آنها پرداخته مي‌شود. در اين راستا و به منظور شناسائي مسائل و مشكلات ناشي از كم توجهي به مطالعات ژئوتكنيكي در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، بررسي و ارائه راهكارها و دستاوردهاي علمي و اجرائي حل آنها و تعيين نيازها و خلاء‌هاي تحقيقاتي، برگزاري سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي برنامه‌ريزي گرديد. به دنبال استقبال كم نظير از برگزاري سمينار اول و دوم كه در به ترتيب در خردادماه 1387 و ارديبهشت ماه 1389 برگزارگرديد و تاكيد اغلب شركت كنندگان مبني بر تداوم اين سمينار در سالهاي آتي با هدف انتقال تجربيات علمي و عملي محققين و كارشناسان در زمينه جنبه‌هاي گوناگون مسائل ژئوتكنيكي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، كميته اجرائي سمينار دوم برگزاري سومين سمينار را براي اجرا در سال 1390 مورد تاكيد و تصويب قرار داد.

برگزار كنندگان:
موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي
گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران
شركت مديريت منابع آب ايران
سازمان آب و برق خوزستان
سازمان آب منطقه اي اردبيل
شركت مهندسين مشاور يكم
شركت مهندسين مشاور آب خاك تهران
شركت مهندسين مشاور مهاب قدس
شركت مهندسين مشاور سامان آبراه
شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور
شركت توليدي صنعتي فراسان
شركت آب و خاك شهرآب گستر
شركت مهندسي جنوب سازه
انجمن ژئوتكنيك ايران

كميته اجرايي:
مهندس سيد رحيم سجادي (معاونت آب، خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي)
دكتر نادر عباسي (موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي)
دكتر عليرضا رضانيا (سازمان آب و برق خوزستان)
مهندس عبدالرضا فلاح رستگار (شركت مديريت منابع آب ايران)
مهندس حسن شنطيا(شركت مهندسين مشاور يكم)
مهندس عبدالحسين بهنام‌زاده (معاونت آب، خاك و صنايع)
دكتر علي رئيسي (گروه مهندسي آبياري دانشگاه تهران)
مهندس آزاده مهدي‌پور(موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي)
مهندس فريدون كادمي (مهندسين مشاور مهاب قدس)
مهندس محمدصادق سرزعيم (شركت مهندسين مشاور آب خاك تهران)
مهندس دانش ستاري(سازمان آب منطقه‌اي اردبيل)
دكتر كورش قلعه (شركت جنوب سازه)
مهندس مهرداد فخري (شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور)
مهندس عليرضا مريد نژاد (شركت مهندسين مشاور سامان‌آبراه)
مهندس حسن نداف (شركت توليدي صنعتي فراسان)
مهندس خرازي(شركت آب و خاك شهرآب گستر)
نماينده انجمن ژئوتكنيك ايران
مهندس لطفعلي مدرس ( نماينده شركت كيسون)

نظرات