همایش ملی شهر الکترونیک

همایش ملی شهر الکترونیک

همايش ملي شهر الكترونيك

پيام دبير همايش:
همايش ملي شهر الكترونيك فرصتي ديگر براي انجام پژوهشهاي كاربردي است اين همايش سعي دارد به معرفي خدمات تعاملي بپردازد و در آن طرح هاي موفق پياده سازي شده در راستاي تحقق شهر الكترونيكي ارئه گردد. معرفي توانمندي شركت‌هاي ايراني و تبادل دستاوردها و تجربيات ملي در زمينه شهر الكترونيكي يكي از آرزوها است كه اميدواريم با اين همايش تحقق يابد. در اين رويداد علمي موانع ساختاري شكل گيري شهر الكترونيكي بررسي و راهكارهاي رفع آن ارائه خواهد شد. و در سويي ديگر ارائه مدلهاي موفق شهرهاي الكترونيكي در ساير نقاط جهان را خواهيم داشت تا بتوانيم از حداكثر توان و تجربه براي شكوفايي شهرهاي كشور عزيزمان استفاده كنيم.  زيرساخت ارتباطي مورد نياز براي تحقق شهر الكترونيكي از ديگر مباحثي است كه در همايش ملي شهر الكترونيك مورد توجه قرار مي گيرد. در اين گردهمايي نقش قوانين و مقررات در تحقق شهرهاي الكترونيكي هم مورد توجه است و راهكارهاي فرهنگي هم در توسعه شهر الكترونيكي بيان مي شود. توسعه روش هاي توليد محتواي ديجيتالي در شهرهاي الكترونيكي نياز امروز شهروندان را مرتفع مي كند و در نهايت در اين همايش در پي آن هستيم تا فرهنگ تحقيق و پژوهش را توسعه و ترويج دهيم. اين همايش اميدوار است نتايج ارزنده و كاربردي را با لطف پروردگار براي شهرهاي الكترونيكي به ارمغان آورد.

محمد مهدي شيرمحمدي

محورهاي همايش
 خدمات شهري
• شهروند الكترونيك
• شهرداري الكترونيك
• برنامه ريزي و شهرسازي الكترونيك
• زيرساختارهاي شهرالكترونيك
• معماري خانه هاي هوشمند
• راه‌كارهاي الكترونيكي برون‌رفت از آلودگي محيط زيست
• حمل و نقل هوشمند
• نقش فناوري اطلاعات در كاهش حوادث
• خودروهاي هوشمند در شهر الكترونيك
بهداشت الكترونيك
• زباله هاي الكترونيك
• پزشكي از راه دور
• سلامت الكترونيك
• مباحث روانشناختي شهرالكترونيك
آموزش و فرهنگ سازي
• آموزش الكترونيك
• فرهنگ سازي شهرالكترونيك
• نقش شهر الكترونيك در ايجاد بستر آموزش الكترونيك
• مدارس هوشمند
• رسانه هاي الكترونيك
زيرساخت ها
• شبكه هاي ارتباطي شهرالكترونيك
• استاندارد هاي سازه امن در مراكز داده
• ايمني فيزيكي و امنيت مراكز داده
• امنيت زيرساخت ها
• سيستم اطلاعات جغرافيايي
پليس الكترونيكي
• مباحث حقوقي شهرالكترونيك
• امنيت شهرالكترونيك
• پليس الكترونيكي
• جرايم رايانه اي
تجارت الكترونيكي
• تجارت در شهرالكترونيك
• بانكداري الكترونيك
• نقش كارت هاي هوشمند در توسعه خدمات الكترونيك
مديريت الكترونيك
• دولت الكترونيك
• مديريت شهر الكترونيك
• نقش پدافند غير عامل در شهرالكترونيك
• نقشه راه شهرالكترونيك
و ساير كاربردها و مباحث مرتبط با شهرالكترونيك

 

 


كميته برگزاركننده  
 رئيس همايش
مهندس سيد علي اصغر تروهيد
 دبير همايش
مهندس محمد مهدي شيرمحمدي
 اعضاي كميته اجرايي
مهندس سعيد ملكي
مجيد صديقي
مهندس محمد صديق پور
مهندس نرگس نورالله زاده
مهندس محسن صادقيان
سيمين حجت الاسلامي
مهندس مصطفي چهاردولي
مهندس وحيد مغيث
مهندس علي يوسفي
مهندس محمد امين ايراندوست
مهندس پيمان رسولي
مهندس متين كاتبي
مهندس پيام فوزي
مهندس حامد زرگري
حميدرضا خوشرو
مهندس اميد جليليان

كميته اطلاع رساني
مهندس عادله ناظمي
مهدي صفرزاده
روح الله وجدي هويدا
عباس چشمه قصاباني
پيمان حصاري
مجيد لطيفي
بنايي

- رئيس كميته علمي همايش:
دكتر حسن ختن لو - دانشگاه بوعلي سينا- دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات همدان
اعضاي كميته علمي همايش
دكتر محمد ابراهيم شيري - دانشگاه صنعتي اميركبير
دكتر محمد مهدي عبادزاده - دانشگاه صنعتي اميركبير
دكتر منصور اسماعيل پور - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر وحيد ازهري - دانشگاه علم و صنعت
دكتر عليرضا اسفندياري مقدم - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر رامين شعباني - دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
دكتر رشيد حيدري مقدم - دانشگاه علوم پزشكي همدان
دكتر امير رضا گودرزي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر محمد حبيبي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر مهدي عربي - دانشگاه شهيد رجايي
دكتر سهيل سبحان اردكاني - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر علي اكبر فاميل روحاني - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
مهندس حسن بشيري - دانشگاه صنعتي همدان
دكتر عباس رمضاني - دانشگاه صنعتي همدان
دكتر بهروز ترك - دانشگاه اصفهان
دكتر فريدون جعفري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر محرم منصوري زاده - دانشگاه بوعلي سينا
دكتر محمد نصيري - دانشگاه بوعلي سينا
دكتر اصغر سيف - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر رضا رافع - دانشگاه اراك
دكتر وحيد رافع - دانشگاه اراك
دكتر فردين اخلاقي - دانشگاه كردستان
دكتر گلرخ دانشگر مقدم - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر امراله ابجديان - دانشگاه شيراز
دكتر مهدي نوروزي - دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر فرزان براتي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر علي اصغر رحيميون - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر اميد دژدار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر كيانوش ذاكر حقيقي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر محمد رحماني - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
دكتر وحيد صيدي قمشه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

 

نظرات