همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول

محورهاي اصلي همايش
پل باستا ني دزفول
آسياب ها، قنات ها و بندها
مردم شناسي و بوم شناسي منطقه دز

الف) پل باستاني دزفول، آسيابها  قنوات و بندها :
1- مطالعات جغرافياي تاريخي از منظر جهانگردان و سفرنامه نويسان.
2- نقش منابع آب در شكل گيري تمدن ها، تعاملات اقتصادي و اجتماعي.
3- جايگاه زيباشناختي و هنري.
4- ساختار معماري و ريخت شناسي كالبدي.
5- آسيب شناسي و راهكارهاي احياء و پايدارسازي.
6- مقايسه تطبيقي با ديگر سازه هاي مشابه.
7- جاذبه هاي تاريخي و طبيعي و ضرورت احياء صنعت گردشگري.
8- جذب سرمايه گذاري و حضور بخش اقتصاد غير دولتي.
ب) مردم شناسي و بوم شناسي منطقه دز:
1- ويژگيهاي بوم شناختي، صنايع دستي، آداب و رسوم.
2- زيست بوم منطقه در متون كهن.
3- فرهنگ، ادبيات و باورهاي عاميانه.

نظرات