اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسمامحورهاي كنفرانس:
فرآيند هاي اتمي در پلاسما
پردازش سطوح به وسيله پلاسما و ذرات باردار
مدل سازي تخليه هاي الكتريكي گازي و پلاسما
منابع پلاسما و نواحي تخليه الكتريكي
كاربرد هاي پلاسما

نظرات