اولین کنفرانس ملی عمران توسعه

اولین کنفرانس ملی عمران توسعه

اولين كنفرانس عمران و توسعه

محورهاي كنفرانس

معماري پايدار
مهندسي محيط زيست
ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل
روسازي راه
فناوري هاي نوين در مواد و مصالح
رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران
سازه
مديريت پروژه و ساخت
ژئوتكنيك
ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي
سازه هاي هيدروليكي و دريايي

نظرات