دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

دومين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر

محورهاي اصلي همايش:
اكوفيزيولوژي بذر(كمون بذر، بهبودبذر، جوانه زني)
حفاظت بذر( آفات، بيماري ها و علف هاي هرز)
اقتصاد و مديريت توليد بذر
ژنتيك و بيوتكنولوژي بذر
توليد و گواهي بذر

تاريخچه همايش ملي علوم و تكنولوژي بذرايران
در اسفند ماه سال 1381 گرايش تخصصي « علوم و تكنولوژي بذر» در مقطع كارشناسي ارشد توسط دانشگاه تهران پايه گذاري شد و سال بعد با پذيرش پنج دانشجو عملاً به جمع گرايش هاي كشاورزي اين دانشگاه پيوست. در ساليان بعد علاوه بر دانشگاه تهران، دانشگاه هاي اردبيل و بيرجند نيز جذب دانشجو در اين گرايش را آغاز كردند. دانشگاه آزاد اسلامي مشهد نيز به عنوان اولين واحد دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1388 اقدام به راه اندازي و جذب دانشجو در رشته « علوم و تكنولوژي بذر» نمود.
با توجه به ايجاد اين گرايش و نگاه ويژه اي كه به آن بود، مسئولان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بر آن شدند تا «اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر» را در 22 و 23 آبان ماه سال 1387 برگزار نمايند.
اين همايش با همكاري موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان برگزار شد.
در اولين همايش با توجه به محدوديت وقت و تراز علمي مقالات، از مجموع مقاله رسيده به دبيرخانه همايش، تعداد 334 مقاله پذيرفته شد كه از اين تعداد 39 مورد بصورت شفاهي و 295 مقاله نيز بصورت پوستر ارائه گرديد. همچنين در اولين روز برگزاري همايش 6 مقاله كليدي توسط متخصصين و دانشجويان امر ارائه شد.
در اين همايش، آقاي دكتر رامين رحماني(رياست دانشگاه گرگان) به عنوان رئيس همايش و آقاي دكتر ناصر لطيفي به عنوان دبير همايش انتخاب شدند. همچنين جناب آقاي دكتر افشين سلطاني و آقاي دكتر عباسي به ترتيب دبير علمي و دبير كميته اجرايي اين همايش را بر عهده داشتند.

نظرات