همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

همايش منطقه اي آسيب شناسي شوراهاي حل اختلافمحورهاي همايش:
مباني فقهي و حقوقي شوراهاي حل اختلاف
صلاحيت كيفري/حقوقي شوراهاي حل اختلاف
نقد و بررسي قانون و آيين نامه سوراي حل اختلاف
جايگاه و نقش شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك مرجع قضايي
نحوه دادرسي شوراهاي حل اختلاف
ساير موضوعات مرتبط با شوراهاي حل اخلاف

نظرات