اولین همایش ملی علوم زیستی

اولین همایش ملی علوم زیستی

اولين همايش ملي علوم زيستي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در راستاي توسعه و تبادل نظر علمي و ارائه آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي در نظر دارد اولين همايش ملي علوم زيستي را با استعانت از خداوند متعال برگزار نمايد.
 
لذا از كليه دانش پژوهان و متخصصين سراسر كشور دعوت به عمل مي آيد تا با ارائه مقالات خود بر غناي علمي اين همايش بيافزايند.
 
محور هاي همايش:
۱-سيستماتيك – فلوريستيك گياهي
۲-فيزيولوژي گياهي
۳-سيستماتيك جانوري
۴-فيزيولوژي جانوري
۵-زيست تكويني جانوري
۶-بيو شيمي
۷-بيو فيزيك
۸-زيست تكويني گياهي
۹-ژنتيك
۱۰-سلولي و ملكولي
۱۱-ميكروبيولوژي
۱۲-دام و آبزيان
۱۳-اكولوژي و محيط زيست
۱۴-ساير موضوعات مرتبط

مشخصات همايش:
رئيس همايش: دكتر شهلا روزبهاني
دبير علمي همايش: دكتر رامش منجمي
دبير اجرايي همايش: دكتر منيره رنجبر

نظرات