اولین همایش ملی گیاه پالایی

اولین همایش ملی گیاه پالایی

اولين همايش ملي گياه پالاييمحورهاي همايش:
* استراتژي هاي گياهان تجمع دهنده
* بيوتكنولوژِي، نانو تكنولوژي و گياه پالايي
* شناسايي و معرفي گياهان تجمع دهنده
* گياه پالايي و حفاظت محيط زيست

زمينه هاي همايش:
فيزيولوژي گياهي
سيستماتيك و اكولوژي گياهي
بيوتكنولوژي كشاورزي
بيوتكنولوژي صنعتي
بيوتكنولوژي ميكروبي
بيوتكنولوژي كشاورزي
نانو بيوتكنولوژي

نظرات