همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

همايش منطقه اي تبيين جايگاه دانشگاه آزاد اسلامي

محورهاي همايش :
دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه علم و دانش

- دانشگاه آزاد اسلامي و توليد علم
- دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه آموزش عالي
- دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه فنآوري هاي نوين
-دانشگاه آزاد اسلامي و نقش آن در پيوند علم، تكنولوژي و توليد
- دانشگاه آزاد اسلامي، نوآوري و اختراعات علمي

دانشگاه آزاد اسلامي  و توسعه اقتصادي
- دانشگاه آزاد اسلامي و فرهنگ سازي جهاد اقتصادي
-دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه پايدار
- دانشگاه آزاد اسلامي و اشتغالزايي
- دانشگاه آزاد اسلامي و كارآفريني

دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه فرهنگي و اجتماعي
- دانشگاه آزاد اسلامي و تحولات فرهنگي جامعه
- دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه شهرها
- دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه ورزش در كشور
- دانشگاه آزاد اسلامي و تغيير در مهارتهاي زندگي دانشجويان
- دانشگاه آزاد اسلامي و عدالت آموزشي
- دانشگاه آزاد اسلامي و اتحاد قوميت
- دانشگاه آزاد اسلامي و ترويج شعائر اسلامي


نكات اساسي در نحوه تنظيم و ارسال مقاله:
- مقاله بايد بر اساس چارچوب مقاله نويسي علمي تنظيم شود ( چكيده، مقدمه، يافته ها، نتيجه گيري، منابع و مآخذ).
- مقاله بايد حداكثر در 15 صفحه A4  تنظيم شود.
- مقاله نبايد پيش از اين در همايش، كنفرانس، يا مجله  ارائه يا به چاپ رسيده باشد.
- دبيرخانه همايش نويسنده اول هر مقاله را به عنوان عهده دار مكاتبات به رسميت مي شناسد.
- رعايت دقيق درست نويسي بر عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله مي باشد.
- هر شركت كننده مجاز به ارسال حداكثر دو مقاله به دبيرخانه همايش مي باشد.
- زبان رسمي همايش فارسي است با اين حال از مقالاتي كه به زبان انگليسي نگارش شده باشند نيز استقبال مي شود.
- مقاله بايد منطبق با محورهاي تعيين شده براي همايش باشد.
- ارسال مقاله يا مقالات صرفا از طريق پست الكترونيكي همايش به نشانيtabeen1390@yahoo.com امكان پذير است.

نظرات