چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

چهارمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران

به دنبال برنامه هايي كه توسط دانشگاه صنعتي شريف در حوزه تامين مالي برگزار شد، سومين دوره كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي در ايران با لطف الهي با محوريت الگوها و شيوه­ هاي نوين تأمين مالي برگزار شد. نظر به گستردگي حوزه تأمين مالي و روزآمدي تكنيك­ ها و ابزارها، پوشش تمامي مباحث در اين كنفرانس مقدور نشد. اما دستيابي به نتايج بر اساس نظرسنجي­ ها قابل قبول بوده است. برگزاركنندگان كنفرانس چهارم ضمن لحاظ كردن مباحث باقيمانده، در ارتباطي فعال با سازمان هاي دولتي و خصوصي و اساتيد ارجمند دانشگاه­ ها تاكيد بر موارد ذيل را در دستور كار خود قرار داده است:

1- افزايش حيطه شناخت از الگوها و شيوه هاي نوين تأمين مالي
2- تاكيد بر بومي­ سازي الگوهاي جهاني و راهكارهاي عملياتي منطبق با شرايط خاص كشور
3- توجه جدي به رويه­ هاي بانكداري و تامين مالي اسلامي به عنوان ابزارهاي تامين مالي غير ربوي و كارآمد در تأمين مالي دولتي و شركتي
4- بررسي تاثير سياست­ هاي پولي و ارزي و همچنين نرخ سود بر استراتژي هاي تأمين مالي
نظر به موارد مطروحه فوق رويكرد كليدي چهارمين نفرانس "پياده سازي الگوها و شيوه­ هاي نوين تأمين مالي با تاكيد بر ابزارهاي اسلامي" خواهد بود.

محورهاي كنفرانس
1. تشريح جايگاه جهاد مالي به عنوان محور تحقق جهاد اقتصادي
2. نقش نهادهاي نظارتي و قوانين مالي در توسعه نظام مالي
3. چگونگي تعامل بهينه نهادهاي سياست گذاري در حوزه هاي مختلف بازارهاي پولي و مالي كشور
4. صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري هاي موثر، هدفمند و زيربنايي در كشور
5. نقش توسعه نظام تأمين مالي در بهبود فضاي كسب و كار
6. بررسي تطابق الگوها و ابزارها و نهادهاي نوين مالي سنتي و اسلامي
7. مهندسي تأمين مالي بر مبناي نگرش اسلامي
8. مقايسه تطبيقي بانكداري اسلامي و غير اسلامي و راهكارهاي توسعه بانكداري اسلامي
9. توسعه ابزارهاي نظام تأمين مالي اسلامي با تمركز بر پويايي فقهي
10. توسعه روش ها و تكنيك هاي تحليلي ابزارهاي اسلامي
11. الگوها و شيوه هاي نوين تأمين مالي وقف
12. روش ها، ساختارها و چالش هاي تامين مالي از طريق انتشار صكوك
13. روش هاي افزايش جذابيت صكوك براي سرمايه گذاران
14. بررسي ساختار و فرايند الگوهاي تامين مالي از طريق Mezzanine Finance

15. بررسي ساختار و فرايند الگوهاي تامين مالي از طريق Project Finance
16. الگوها و شيوه‏هاي نوين تأمين مالي از طريق EPCF
17. بررسي ساختار و فرايند الگوهاي تامين مالي از طريق Structured Finance
18. بررسي ساختار و فرايند الگوهاي تامين مالي از طريق Corporate Finance
19. ملزومات حقوقي و قانوني اجراي قراردادهاي مشاركت عمومي – خصوصي در ايران
20. چارچوب هاي حقوقي و مديريت ريسك تأمين مالي خودگردان در ايران و جهان
21. الگوها و شيوه هاي نوين تامين مالي طرح هاي نوآورانه و دانش بنيان با رويكرد مشاركتي و خطرپذيري
22. نقش بانك مركزي در توسعه زيرساخت هاي نظام تأمين مالي
23. نقش بورس و فرابورس در تأمين مالي طرح هاي توسعه اي و افزايش سرمايه شركت ها

24. كاركرد شركت هاي تامين سرمايه در تسهيل تامين مالي
25. چالش ها و راهكارهاي پياده سازي الگوهاي نوين تأمين مالي صادرات
26. نقش شركت هاي بيمه و نهادهاي پوشش ريسك در توسعه نظام تامين مالي كشور
27. بررسي چگونگي تعامل صنعت بيمه با موسسات مالي در ارتقاء نظام تامين مالي
28. بررسي نقش موسسات بيمه اي در پوشش ريسك هاي اعتباري با تاكيد بر بيمه هاي اعتبار صادراتي
29. جايگاه ابزارهاي نوين مديريت ريسك صنعت بيمه در ساختار تأمين مالي پروژه ها
30. آسيب شناسي دارايي هاي سمي نظام بانكي و راهكارهاي مديريت آن
31. خصوصي سازي و كاركرد ابزارها، نهادها و شيوه هاي نوين مالي در تامين مالي شركت هاي مشمول اصل 44
32. روش ها و الگوهاي تأمين مالي نهادهاي مالي
33. روندها و تئوري هاي نوين تامين مالي شهرداري ها و پروژه هاي شهري در ايران و جهان
34. الگوهاي نوين و نظام تامين مالي بهينه بافت هاي فرسوده
35. بررسي اثرات تحريم در حوزه تامين مالي خارجي براي شركت هاي ايراني و راهكارهاي كاهش آن
36. چالش ها و آسيب هاي تامين مالي سرمايه در گردش و طرح هاي توسعه بنگاه هاي اقتصادي در ايران
37. بررسي نظام تامين مالي بخش تعاون در كشورهاي در حال توسعه
38. نقش شركت ها و موسسات Developer و Promoter در تامين مالي و جذب سرمايه گذار
39. الگوها و روش‏هاي كاربردي اوراق بهادارسازي دارايي‏ها در تأمين مالي پروژه‏هاي آب، انرژي، حمل و نقل و ارتباطات
40. روش هاي تأمين مالي مطالبات پيمانكاران نهادهاي دولتي
41. تاثير سياست هاي پولي و ارزي در انتخاب سيستم تامين مالي شركت ها
42. تاثير سياست هاي پولي و ارزي بر تامين مالي صادرات
43. تاثير سياست هاي پولي و ارزي بر تامين مالي پروژه‏هاي زيرساخت
44. تاثير سياست هاي پولي و ارزي در تامين مالي از سازمانهاي پولي مالي بين المللي
45. تاثير نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره بر تغيير استراتژي هاي تامين مالي
46. جايگاه نرخ ارز و نرخ بهره در بسته تامين مالي

نظرات