چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

چهارمين كنفرانس كسب و كار بيمه

مركز توسعه كسب و كار صنعت بيمه (وابسته به شركت ايده پردازان كسب و كار) با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و پژوهشكده بيمه به منظور فراهم ساختن بستر ايجاد، انتقال و تبادل بينش، دانش، مهارت و تجارب بازاريابي و فروش حرفه اي خدمات بيمه اقدام به طراحي و برگزاري چهارمين كنفرانس كسب و كار بيمه و جشنواره تجارب برتر بازاريابي و فروش حرفه اي خدمات بيمه در مهر 1390 نموده است.
 
اين كنفرانس و جشنواره در سه بخش دانشي-بينشي، مهارتي-تجربي و تجليل از برترينها برگزار مي گردد.
 
در بخش دانشي-بينشي با حضور كارشناسان و متخصصان مباحث دانشي و بينشي مرتبط با اهداف و محورهاي كنفرانس و جشنواره مطرح و به بحث و بررسي گذاشته مي شود.در بخش تجليل از برترينها از مديران شعب، نمايندگان حقيقي و حقوقي و كارگزاران بيمه برتر معرفي شده از سوي شركتهاي بيمه طي مراسمي ويژه تجليل مي شود و به آنان به رسم يادبود و قدرداني لوح تقدير، تنديس و مدال افتخار اهدا مي گردد.در بخش مهارتي-تجربي با حضور برگزيدگان برتر بيمه تجليل شده تجارب، طرحها، برنامه ها و اقدامات اجرايي موفق مرتبط با اهداف و محورهاي كنفرانس و جشنواره توسط آنان ارائه و بررسي مي شود.

*اهداف كنفرانس و جشنواره
 1-   معرفي روشهاي نوين بازاريابي و فروش خدمات بيمه
 2-   ارتقاي فرهنگ، دانش، بينش و مهارت بازاريابي و فروش خدمات بيمه
 3-   معرفي تجربه ها و روش هاي موفق و ايجاد انگيزه در شبكه بازاريابي و فروش خدمات بيمه
 4-   آشنايي با مديران، نمايندگان، كارگزاران موفق، متخصصين و مشاورين بازاريابي و فروش خدمات بيمه
 5-   ترويج اخلاق حرفه اي و رقابت سالم در بازاريابي و فروش خدمات بيمه
 
*محورهاي كنفرانس و جشنواره
1- بازاريابي و فروش الكترونيكي بيمه
2- مديريت ارتباط با مشتري بيمه
3- مسايل نيروي انساني در بازاريابي و فروش بيمه
4- اصول و فنون مذاكره و تكنيكهاي فروش حرفه اي بيمه
5- تجربيات موفق در زمينه بازاريابي و فروش بيمه
6- روشهاي طراحي خدمات جديد و توسعه بازار بيمه
7- خلاقيت، نوآوري و كارآفريني در بازاريابي وفروش بيمه
8- ايجاد و توسعه تفكر بازار محور و نگرش مشتري مدار در كسب و كار بيمه
9- روشهاي خلاق حل مسايل در بازاريابي و فروش خدمات بيمه
10- آسيب شناسي بازاريابي و فروش خدمات بيمه در ايران
11- مسايل اخلاق حرفه اي و رقابت سالم در بازاريابي و فروش خدمات بيمه
12- ساير مباحث بازاريابي و فروش حرفه اي خدمات بيمه

*حوزه هاي تحت پوشش كنفرانس و جشنواره
1- بيمه هاي عمر و زندگي
2- بيمه هاي غير زندگي

نظرات