همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

همايش ملي دريانوردي و حمل و نقل دريايي

صنعت حمل و نقل از شاخصه هاي مهم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعه بشمار مي رود. دريانوردي به عنوان مهمترين سيستم حمل و نقل از اهميت ويژه اي برخوردار است. براي رسيدن به حمل و نقل دريايي مناسب بايد طيف گسترده اي از علوم و تكنولوژي ها مورد استفاده قرار گيرد.

نظر به اهميت ارائه آخرين دستاوردها و نوآوريهاي فني توسط صاحبنظران اين حوزه، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اولين همايش ملي دريانوردي و حمل و نقل دريايي را در تاريخ يكم تا سوم آذر 1390 برگزار مي ند. اين همايش در محورهايي بصورت ذيل برگزار مي گردد:
- ايمني و امنيت دريانوردي - موتورهاي دريايي
- حقوق و قوانين دريايي - طراحي و ساخت كشتي
- فناوري اطلاعات در صنعت كشتيراني - آموزش و تحقيقات دريايي
- تكنولوژي هاي جديد و صنعت دريانوردي - حمل و نقل دريايي
- الكترونيك و مخابرات دريايي - سازه هاي دريايي

نظرات