اولین همایش دانشجویی محیط زیست دریاچه ارومیه

اولین همایش دانشجویی محیط زیست دریاچه ارومیه

اولين همايش دانشجويي محيط زيست درياچه اروميه

هدف همايش
•  فراهم نمودن فرصتي براي ارايه پژوهش­هاي علمي در باره­ي درياچه­ي اروميه
•  تعامل و مشاركت علمي صاحبنظران دانشگاهي، پژوهشگاه هاي تحقيقاتي و مراكز صنعتي
•  آشنايي با محيط زيست درياچه اروميه و اثرات زيست محيطي آن
•  ارايه راه­كارهايي جهت حفظ بوم­سازگان درياچه اروميه


محورهاي اولين همايش دانشجويي محيط زيست درياچه اروميه:
•  زمين­شناسي زيست محيطي درياچه اروميه
•  تغييرات اقليمي و تاثير آن بر درياچه اروميه
•  آلودگي محيط زيست درياچه اروميه
•  اثرات توسعه و تاثير آن بر درياچه اروميه
•  مطالعات هيدرولوژيكي و تاثير آن بر درياچه اروميه
•  راه­كارهاي حفظ و توسعه پايدار درياچه اروميه

نظرات