دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

اهداف كنفرانس
-  تعيين چهار چوب آموزش و توسعه منابع انساني
-  تصويب استانداردهاي بنيادي توسعه لجستيك و زنجيره تأمين
-  تشكيل كميته‌هاي نظارتي / ميزگردها و سمينارها
-  استقرار سايت خبر رساني الكترونيكي
-  هدايت مطالعات و شناسائي پيشرفت‌هاي نوين جهان
- استقرار شبكه ارتباطي و اطلاعاتي با بازيگران عرصه لجستيك و زنجيره تأمين
 همكاري اثر بخش با كشورهاي منطقه جهت ايجاد فدراسيون منطقه اي بر پايه اكو و كشورهاي جنوبي خليج فارس
 ايجاد روابط علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم لجستيك سر و كار دارند
 همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه هاي مربوط به آموزش و پرورش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن
 ترغيب و تشويق محققان و تجليل از پژوهشگران و استادان ممتاز
- ارائه خدمات آموزشي تخصصي در خصوص مباحث لجستيك در كشور
 تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين‌المللي
-  گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم لجستيك
- توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص
-  بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط

لازم به توضيح است كه در حاشيه اين كنفرانس اهداف انجمن لجستيك ايران نيز بشرح ذيل مورد نظر مي باشند:
- ايجاد و توسعه روابط علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه بگونه اي با دانش لجستيك مرتبط هستند
- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و آموزشي و پژوهشي در زمينه علوم لجستيك به منظور نشر تجربه هاي آموزشي و پژوهشي، مبادله اطلاعات، تدوين استانداردها و ارتقاء كيفي و كمي طرح ها
- ترغيب و تشويق نوآوران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
- تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح داخلي و بين‌المللي و مشاركت در برپائي اين گونه برنامه ها
- ترجمه، تاليف و انتشار كتب و نشريات علمي
- تربيت نيروي متخصص در علوم مهندسي لجستيك و توسعه مديريت زنجيره تأمين
- تبادل نظر با دستگاه هاي اجرايي، سياست گذاري، مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي موثر در تصميم سازي ها
- برگزاري سمينارها، همايش ها، كنفرانس ها، نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و مشاركت در برپائي آنها با ديگر سازمان ها و نهادها
- استفاده از دانش مهندسي روز و تدوين شاخص ها و استانداردهاي لجستيك جهت پاسخگويي به الزامات ملي و بين المللي
- حمايت اصولي از صاحبان صنايع توليدي در بخش هاي مختلف، جهت هم‌افزايي توان فني و مهندسي ايشان و رتبه‌بندي سازمان ها و شركت ها به منظور راهبري سيستم هاي خدمات مهندسي و مشاوره لجستيك در راستاي حمايت از فرايند عارضه يابي لجستيكي صنايع كشور
- بسترسازي به منظور تدوين طرح "جايزه ملي لجستيك" و ترغيب صنايع مختلف جهت رقابت و بهبود سامانه لجستيك و زنجيره عرضه بنگاه ها
 

محورهاي كنفرانس
محورهاي اصلي كنفرانس:
■ مديريت ارتباط با مشتريان و تأمين كنندگان و ارزيابي عملكرد
■ طراحي شبكه، برون‌سپاري و هماهنگي و يكپارچگي در زنجيره تأمين
■ برنامه‌ريزي توليد، مديريت موجودي و زمانبندي در زنجيره تأمين
■ لجستيك معكوس، بسته‌بندي، توزيع و حمل و نقل
■ فناوري اطلاعات و آناليز داده‌ها در زنجيره تأمين
■ حوادث غيرمترقبه و اختلالات در زنجيره تأمين
 
محورهاي فرعي كنفرانس :
■ طراحي شبكه در زنجيره تأمين
■ برون‌سپاري و مديريت تأمين‌كنندگان
■ هماهنگي و يكپارچگي در زنجيره تأمين
■ فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT) در زنجيره تأمين
■ مديريت موجودي و تهيه و تأمين مواد
■ اختلالات و حوادث غيرمترقبه در زنجيره تأمين
■ لجستيك معكوس
■ مديريت ارتباطات مشتريان
■ ارزيابي عملكرد و اندازه‌گيري عملكرد در زنجيره تأمين
■ برنامه‌ريزي توليد و زمانبندي در زنجيره تأمين
■ بسته‌بندي، توزيع و حمل و نقل مواد
■ لجستيك در بخش سلامت و درمان

نظرات