ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيك

معرفي كنفرانس:
در راستاي تداوم برگزاري كنفرانس هاي سالانه ملي و بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي ، ميزباني اين دوره از كنفرانس ها در سال 90 ، توسط دانشگاه تهران و با محوريت مركز آموزش هاي الكترونيكي، انجام خواهد شد. اين سلسله كنفرانس ها با هدف توسعه فرهنگ كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در يادگيري و بررسي راهكارها، چالش ها و روش هاي ارزشيابي اين نوع آموزش برگزار مي گردد.

تأكيد كنفرانس 90 برجنبه هاي زير مي باشد :
• يادگيري/ ياددهي، طراحي، روش شناسي و ارزيابي
• جنبه هاي مهندسي و فناورانه در يادگيري الكترونيكي
• سياست هاي تضمين كيفيت، ارزشيابي و اعتبار سنجي در يادگيري الكترونيكي
• جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي در نظام يادگيري الكترونيكي
• جنبه هاي راهبردي، مديريت و سازمان در يادگيري الكترونيكي
• كاربردها و مورد كاوي در نظام يادگيري الكترونيكي

به همين دليل شعار " توانمند كردن يادگيرنده از طريق تنيدن ابزار و روش هاي فناورانه در فرآيند ياددهي -يادگيري" به عنوان شعار اين كنفرانس در نظر گرفته شد .اين كنفرانس در بخش هاي زير برگزار مي گردد و در پايان كنفرانس از برترين هاي هر بخش ، توسط كميته برترين ها تقدير بعمل خواهد آمد.
• مقاله
• سخنراني
• كارگاه
• نمايشگاه
• برترين ها

كميته علمي كنفرانس از تمامي استادان و دانش پژوهان براي ارسال مقاله هاي علمي و پژوهشي خود به اين كنفرانس دعوت به عمل مي آورد. مقالات برتر توسط كميته علمي كنفرانس انتخاب شده و مقالات پذيرفته شده بخش بين المللي كنفرانس در IEEE فهرست خواهند شد، همچنين مقالات (فارسي و انگليسي) برتر كنفرانس، در مجلات علمي -پژوهشي JITM و IJICT چاپ خواهند شد.

فراخوان جشنواره تجارب يادگيري و آموزش الكترونيكي - ترويج تجارب، تحقق تعاليمحورهاي اصلي كنفرانس:
محور اول : يادگيري/ ياددهي، طراحي، روش شناسي و ارزيابي
1.چه مولفه هايي در چارچوب محيط هاي يادگيري الكترونيكي براي اثربخشي ياددهي/يادگيري بايد مورد توجه قرار گيرد؟
2.چه معيارها و ضوابطي در تلفيق رويكردهاي يادگيري بر اساس نيازهاي يادگيرنده بايد مد نظر قرار گيرد؟
3.ويژگيهاي محيط هاي يادگيري الكترونيكي براي تحقق يادگيري مداوم؛ ارزيابي صحيح يادگيرنده؛ و تامين امنيت و اعتماد كدامند؟
4.چه تغييراتي در روش شناسي براي رويكرد هاي ياددهي/يادگيري اثربخش در محيط هاي الكترونيكي ضروري است؟
5.مولفه هاي پداگوژيك چه نقشي در طراحي محتواي آموزشي در محيط هاي يادگيري الكترونيكي مي توانند داشته باشند؟

محور دوم: جنبه هاي مهندسي و فناورانه در يادگيري الكترونيكي
1.فناوري و روند پيشرفت آن چه نقشي در طراحي و تطبيق محتواي الكترونيكي و نيز واسط هاي هوشمند با مدل يادگيرنده دارد؟
2.همكاري در محيط هاي مجازي بايد از چه مولفه هاي فناورانه اي برخوردار باشد؟
3.چه مسائل حل نشده اي در حوزه يادگيري الكترونيكي مطرح است كه با داده كاوي مي توان راه حلهايي براي آنها ارائه نمود؟
4.چه مولفه هايي در طراحي ابزارهاي پشتيبان محيط الكترونيكي و كاربري بهينه آن بايد مدنظر قرار گيرد؟
5.روش شناسي، استانداردها و هستان نگاري ها چه نقشي در ايجاد و توسعه محتواي آموزشي در محيطهاي يادگيري الكترونيكي دارند؟

محور سوم: سياستهاي تضمين كيفيت، ارزشيابي و اعتبار سنجي در يادگيري الكترونيكي
1.چه ويژگيهايي در سياستها و معيارهاي سنجش و اعتبارسنجي دوره ها و موسسه هاي يادگيري ضروري است؟

2.چه ويژگيهايي براي چارچوب هاي ارزيابي محتواي الكترونيكي با توجه به رسالت كاركردي آن بايد مورد توجه قرار گيرد؟
3.چه نو آوريهايي در حوزه استانداردها و محك هاي ارزشيابي درس، برنامه درسي، مدرس، سامانه و ساير عوامل يادگيري الكترونيكي قابل ارائه است؟
4.چه مولفه هايي بايد براي مديريت كيفيت و بهبود آن در سامانه هاي آموزش يار/ پژوهش يار در محيط يادگيري الكترونيكي مورد توجه قرار گيرد؟
5.تجربه هاي موفق و نوآورانه در يادگيري/ياددهي الكترونيكي شامل چه نكات مهمي براي تضمين كيفيت، ارزشيابي و اعتبار سنجي در يادگيري الكترونيكي مي باشد؟

محور چهارم: جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي در نظام يادگيري الكترونيكي
1.چه مولفه هايي براي مشاركتي ساختن يادگيري و فعال ساختن اجتماعات يادگيري بايد مورد توجه قرار گيرد؟
2.چه عناصري در همكاري ميان صنعت و جامعه در تحقق اهداف تشكل حرفه اي يادگيري الكترونيكي ضروري است؟
3.مشكلات، چالش ها و پيامدهاي اجتماعي- فرهنگي در يادگيري الكترونيكي و يادگيري در محيط مجازي چيست؟
4.نقش شبكه هاي دانش در ارتقاي يادگيري در محيط مجازي و اهداف تشكل حرفه اي يادگيري چيست؟
5.نقش يادگيري/ياددهي الكترونيكي در ارتقا فرهنگ و اخلاق عمومي جامعه چه مي تواند باشد؟

محور پنجم: جنبه هاي راهبردي، مديريت و سازمان در يادگيري الكترونيكي
1.الگوهاي نوين براي راهبري، مديريت ارتباط با مشتري، مديريت منابع انساني و ساير حوزه هاي مديريت در كسب و كارهاي يادگيري الكترونيكي چيست؟
2.چه پيشنهادهايي براي بهبود راهبردهاي حاكميتي در حوزه يادگيري الكترونيكي مي توان ارائه داد؟
3.نقش يادگيري الكترونيكي در توسعه پايدار چيست؟
4.نقش يادگيري الكترونيكي در جهاد اقتصادي چيست؟
5.يادگيري الكترونيكي چه نقشي در ارتقا كيفي سازمانها و توسعه يادگيري مستمر مي تواند داشته باشد؟

محور ششم: كاربردها و مورد كاوي در نظام يادگيري الكترونيكي
1.كاربردهاي يادگيري الكترونيكي براي بزرگسالان و گروه هاي خاص چيست؟
2.كاربردهاي يادگيري الكترونيكي براي افراد داراي معلوليت هاي خاص چيست؟
3.كاربردهاي يادگيري الكترونيكي در شكوفاسازي تخصص هاي ويژه چيست؟
4.چه خط مشي ها و سياست هايي بايد در راستاي ارتقا يادگيري الكترونيكي در جامعه در نظر گرفته شود؟
5.نقش يادگيري/ياددهي الكترونيكي و تشكل حرفه اي يادگيري در ارتقاي كارآفريني چيست؟

نظرات