اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

اولين همايش جلوه هاي فرهنگي استان كردستان

اهداف همايش
1-نقش فرهنگ و تاريخ استان كردستان در پيشرفت و تعالي كشور
2- تنوع  قومي - فرهنگي به عنوان يك  فرصت براي نظام اسلامي
3- نقش فرهنگ بومي كردستان در عزت ملي و اقتدار ايران اسلامي
4 –نقش فرهنگ در الگوي بومي پيشرفت و عدالت
5 – تأثير هنر و ادبيات كردستان در تقويت و تحكيم هنر و ادبيات ملي

محورها و زير محورها
 1-نقش فرهنگ و تاريخ استان كردستان در پيشرفت و تعالي كشور
-  طب سنتي در استان كردستان
-  شعائر مذهبي، آئين هاي مذهبي و نقش آنها در پيشرفت و عدالت ايران اسلامي
-  توجه به زبان ، لباس (پوشش) و موسيقي كردي به عنوان جلوه هاي فرهنگي استان
-  نقش پوشش محلي در تقويت عفت و حجاب
-  شخصيت هاي اثر گذار فرهنگي استان يا نقش آثار و مفاخر كرد در اعتلاي فرهنگ ايران اسلامي
-  جاذبه هاي گردشگري(طبيعي،امام زاده ها،ميراث فرهنگي )
-  معرفي جايگاه فرهنگي استان كردستان در فرهنگ ايراني اسلامي
-  ويژگي هاي فرهنگي استان كردستان از نگاه رهبري (علما،شعر و اهل هنر)
-  نقش ادبيات (نظم ونثر ) كردي بر هويت اسلامي ايراني
-  نقش متقابل هنر (موسيقي)كردستان در هويت ايراني اسلامي
-  تأثير هنر كردستان در شكل گيري هنر ملي ايراني

2- تنوع  قومي - فرهنگي به عنوان يك  فرصت براي نظام اسلامي
-  تنوع اقوام در ايران يك فرصت است لذا توجه به گسترش ارتباطات عاطفي بين اقوام مختلف ايراني
-  نقش فرهنگ بومي كردستان در اعتلاي هويت اسلامي ايراني
-  نقش اسلام در تقويت وحدت بين اقوام ايراني
-  نقش اقوام به عنوان يك فرصت در پيشرفت و عدالت
-  نقش اقوام به عنوان يك فرصت در وحدت ملي
-  نقش فرهنگ بومي كردستان در همزيستي و وحدت ملي
-  نقش فرهنگ بومي در ايجاد زيرساخت هاي عدالت و پيشرفت

3- نقش فرهنگ بومي كردستان در عزت ملي و ( اقتدارايران اسلامي )
-  نقش فرهنگي استان كردستان در تقريب مذاهب
-  نقش مؤلفه هاي فرهنگي در حفظ تماميت ارضي كشور
-  نقش نظام ارزشي(سنت ها و باورها) در پيشرفت و عدالت
-  نقش فرهنگ بومي كردستان در تاريخ انقلاب اسلامي
-  نقش فرهنگ بومي كردستان در حفظ تماميت ارضي كشور
-  نقش فرهنگ بومي كردستان در همزيستي و وحدت ملي
-  نقش فرهنگ كرد در تأمين و تقويت عزت ملي
-  فرهنگ بومي كردستان و تأثير آن در تقويت وتحكيم اتحاد اسلامي
-  نقش فرهنگ بومي در استقلال همه جانبه كشور
-  نقش نخبگان كرد در تقويت عزت  و افتخار ملي
-  نقش اتحاد ، حضور و آگاهي كردستان در مقابله با جنگ نرم

4 –نقش فرهنگ در الگوي بومي پيشرفت و عدالت
-  نقش فرهنگ بومي در سلامت روان
-  نقش فرهنگ بومي در سلامت اجتماعي
-  بررسي وضعيت موجود و مطلوب استان در تمام جنبه هاي فرهنگي
-  نقش فرهنگ بومي(خلاقيت فرهنگ بومي) در پيشرفت و عدالت
-  جايگاه كردستان در پيشرفت علمي و فرهنگي كشور
-  نقش فرهنگ بومي در مقابله با فرهنگ ها و الگوهاي فرهنگي بيگانه
-  نقش فرهنگ بومي در ايجاد زيرساخت هاي عدالت و پيشرفت
-  نقش فرهنگ اقوام در پيشرفت وعدالت
-  سهم فرهنگ بومي در گفتمان پيشرفت وعدالت
-  نقش فرهنگ بومي _ محلي در مقابله با جنگ نرم
-   نقش فرهنگ بومي كردستان در صدور انقلاب

5 – تأثير هنر و ادبيات كردستان در تقويت و تحكيم هنر و ادبيات ملي
-  ادبيات شفاهي و مكتوب
-  صنايع دستي
-  معماري شهري – روستايي
-  بررسي كار و شعر و موسيقي كردي در تبيين هويت ملي
-  نقش سينما كردي در معرفي فرهنگ ايراني

نظرات