کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي

پيام دبير كنفرانس:
با توجه به اينكه مقام معظم رهبري سال 1390 را به لحاظ علل و عوامل مختلف، سال جهاد اقتصادي نامگذاري نمودند در اين راستا مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي تصميم گرفته است تا با برگزاري اولين كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي و دريافت مقالات و نتايج تحقيقات علمي به تعدادي از ابعاد اين موضوع اساسي بپردازد. لذا ضمن توجه به اين امر مهم و نتايج عمومي همه كنفرانس هاي علمي از كليه دست اندركاران كشور و محققين داخلي و خارجي تقاضا داريم ضمن ارسال يافته هاي علمي و تحقيقاتي خود با توجه به محورهاي كنفرانس از حمايت هاي مالي ومعنوي خود نيز ما را بهره مند سازند.
به اختصار  مفهوم جهاد اقتصادي را مي توان به معناي مبارزه اقتصادي قلمداد نمود و اين مبارزه شامل مبارزه با فقر، گراني، شدت بخشيدن به پيشرفت اقتصادي كشور و از طرفي مبارزه با تحريم ها، كارشكني ها و محدوديت ها و تبديل تهديدات به فرصت ها مي باشد.
از اين جهت بر تمامي مديران و دست اندركاران و همه انديشمندان علمي و فرهنگي كشور فرض است كه در مسير تحقق جهاد اقتصادي گام بردارند.
 
دكتر محمدجواد خانجاني
دبير كنفرانس و رئيس مركز بين المللي علوم و  تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي


محورهاي كنفرانس
جهاد اقتصادي و
1- تجاري سازي در علم و فناوري
2- تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
3- بررسي ابعاد آن از ديدگاه مديريت اجرايي كشور
4- تبيين بسترهاي لازم براي شكل گيري و پياده سازي آن
5- تعاملات با بخش خصوصي
6- انتخاب استراتژي توليد مناسب
7- ترويج فرهنگ استفاده از كالاهاي داخلي
8- افزايش بهره وري نيروي انساني
9- هدفمندسازي يارانه ها
10- ارزش گذاري پول ملي
11- اصلا ح نظام بانكي و بيمه اي
12- اصلاح نظام مالياتي
13- اصلاح نظام گمرك و توزيع كالا
14- تحولات اقتصاد جهاني و فرصت هاي روياروي آن
15- تحليل جايگاه اقتصادي استان كرمان

نظرات