نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

نخستين همايش ملي دستاوردهاي جديد علمي در توسعه ورزش و تربيت بدنيمحورهاي همايش:
- مديريت ورزشي
- پزشكي ورزشي(فيزيولوژي ورزشي-آسيب شناسي ورزشي)
- روانشناسي ورزشي
- جامعه شناسي ورزشي
- فناوري و مهندسي در ورزش(بيومكانيك)

نظرات