اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

محورهاي علمي همايش:
ايمني و آموزش:
آناليز شغلي و تاثير مولفه هاي آن در بهبود سطح HSE
طب صنعتي و بيماري هاي ناشي از محيط كار
نقش آموزش در ارتقاء HSE صنعت و مراكز آموزشي- پژوهشي

ايمني و فعاليتهاي مهندسي:
روش هاي نوين طراحي صنعتي جهت كاهش خسارت هاي زيست محيطي
شناسايي، اندازه گيري و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي و تاثير آن بر توليد
طراحي و جانمايي صحيح دستگاه ها
نقش وسايل حفاظتي فردي در كارگاه هاي عملياتي

حوادث:
روش هاي پيشگيري از حوادث ناشي از كار
شناسايي خطرات و برسي ساختار هاي حوادث
مديريت ايمني و حوادث ناشي از كار در صنايع و كارگاه هاي آموزشي
نقش عوامل روحي و رواني در ايجاد حوادث
نو آوري در اجراي فعاليت هاي ايمني در محيط كار

ريسك:
تازه ترين روش هاي علمي در شناسايي، پردازش و طبقه بندي ريسك
ريسك و چگونگي آن در محيط كار
مديريت بحران

سيستم مديريت HSE و آخرين دستاوردها:
جايگاه خط مشي HSE در واحدهاي صنعتي
مباني و آينده مديريت HSE
نظام مديريت يكپارچه HSE

نظرات