اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربرد آنها

اهداف همايش:
1- تشكيل محلي براي جمع آوري نظرات خبرگان در حوزه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات در استان تهران
2- جمع بندي نظرات خبرگان درحوزه علوم وتحقيقات مهندسي كامپيوتر وفناوري اطلاعات بخصوص دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نوراستان تهران
3- تشكيل دبيرخانه دائمي سري همايشهاي "سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آن" در دانشگاه پيام نور استان تهران

محورهاي تخصصي همايش:
سيستمهاي هوشمند كامپيوتري
هوش تجاري و كاربردهاي آن
هوشمندي كسب و كار
سيستمهاي مديريت اطلاعات
سيستمهاي هشداردهنده هوشمند
سيستمهاي تصميم يار
سيستمهاي كاربردي صنعتي هوشمند
اتوماسيون كامپيوتري صنعتي
مهندسي سيستمهاي هوشمند
فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن در هوشمند سازي كسب و كارها
فناوري اطلاعات و ارتباطات و مزاياي آن در موفقيت كسب و كارها
راهكارهاي پياده سازي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري
الگوريتمهاي هوشمند سازي
مقايسه الگوريتمهاي حل مسائل
شبكه هاي عصبي و كاربرد آنها در هوشمند سازي كسب و كارها
مدلهاي پياده سازي موفق سيستمهاي كامپيوتري هوشمند
مدلهاي پياده سازي سيستمهاي هوشمند سيار و موبايل

نظرات