اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

محورهاي علمي همايش:
1- استفاده مجدد از پسماند در كشاورزي
2- استفاده مجدد از پساب در كشاورزي
3- توجه به مزارع و استفاده از زباله هاي آلي در حيوانات و تغذيه طيور
4- بازيافت و استفاده از پسماندهاي كشاورزي و ساير پسماندهاي آلي
5- روش هاي بهبود كيفيت و بهينه سازي توليد شيرابه كمپوست و تصفيه خانه فاضلاب
6- افزايش اطلاعات عمومي جامعه در مورد بازيافت و كاهش زباله هاي خانگي و ارگانيك
7- استفاده از ضايعات صنايع غذايي در كشاورزي

Topics
1.Waste reuse in Agriculture
2.Waste Water reuse in Agriculture
3.Consideration of farms and organic waste utilization in animals and poultry nutrition
4.Recycling and usage of agricultural waste and other organic waste
5.Methods of quality improvement and optimization of compost production process and leachate and wastewater treatment
6.Increasing the general information of society about recycling reuse and reduction of domestic and organic waste
7.Food industry waste utilization in agriculture

نظرات