همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی

همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی

همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان، شريانهاي حياتي و سازه هاي زير زمينيمحورهاي همايش:
- نقش مهندسي و سازمانهاي نظام مهندسي در مديريت بحرانهاي طبيعي
- سازو كارهاي اصلاح نظام ساخت و ساز و نقش آن در كاهش خسارات ناشي از بحرانهاي طبيعي
- نقش سازمانهاي متولي شريانهاي حياتي شهري و برون شهري در مديريت بحران
- طراحي شريانهاي حياتي در برابر بحرانيهاي طبيعي
- مخازن ذخيره مواد غذايي و كاربرد آن در مديريت بحران
- مديريت بحران و قطار شهري
- طراحي سازه هاي زير زميني بر اساس الزامات مديريت بحران
- طراحي دو منظوره سازه هاي زير زميني در مواقع عادي و بحران
- مديريت بحران در تونلهاي شهري و بين شهري
- مديريت بحران در سازه هاي زير زميني با نگاهي به تجربيات ساير كشورها

نظرات