سومین کنفرانس ملی بتن ایران

سومین کنفرانس ملی بتن ایران

سومین کنفرانس ملی بتن ایران

محورهاي علمي مقالات:

  • تحليل و طراحي سازه هاي بتني
  • تعمير و تقويت و بهسازي سازه هاي بتني
  • تكنولوژي بتن
  • دوام و پايائي بتن و سازه هاي بتني
  • اجراي سازه هاي بتني (انبوه سازي، صنعتي سازي، پيش ساختگي، ساخت بتن، حمل و ريختن، تراكم، عمل آوري، بتن آماده)
  • افزودني هاي بتن و مواد كمكي مرتبط با بتن و سازه هاي بتني
  • بتن و محيط زيست (توسعه پايدار)
  • مديريت اجرايي سازه هاي بتني و مديريت دانش (مستند سازي) در زمينه بتن و سازه هاي بتني

نظرات