سومین همایش ملی عمران شهری

سومین همایش ملی عمران شهری

سومين همايش ملي عمران شهري

اهداف كلي همايش
·  ارتقا سطح دانش جامعه در موضوع عمران شهري
·  ايجاد تفاهم و تعامل سازنده بين مديران شهري و دانشگاهيان در جهت توسعه ي پايدار

اهداف جزيي همايش
·  بررسي چالش ها و راه حل هاي ممكن در زير ساخت هاي شهري
·  بررسي مشكلات ساخت و سازهاي شهري
·  بررسي مدل هاي موجود و جاري در مديرت اسكان
·  بررسي مشخصات و مختصات شهرهاي كشور با نگرش حوادث غير مترقبه
·  بررسي مسئله ي انرژي و آب و ارائه ي راه حل هاي مناسب در جهت بهينه سازي
·  بررسي نقش مديريت شهري در توانمند سازي ، بهينه سازي و ارائه ي مدل هاي مناسب در مديريت شهر
·  شناخت و تبيين شاخصه هاي هويت بخش معماري بومي منطقه
·  بررسي و ارائه ي راهكارهاي تعامل موثر شهر و شهروند

محورهاي همايش
معماري و شهر سازي
· معماري و هويت شهري
· معماري خياباني و تعاملات اجتماعي
· تكنولوژي و مصالح نوين
· منطقه گرايي و شاخص هاي بومي سلسله مراتب شهر تا معماري
· شهر در شب ، شهر در روز
· گرافيك شهري

مديريت شهري
· مديريت پروژه
· مديريت بحران
· مديريت اطلاعات
· مديريت دانش
· پدافند غير عامل

مهندسي عمران و تاسيسات شهري
· سازه
· آب
· ژئوتكنيك
· راه و ترابري
· محيط زيست
· تاسيسات شهري

نظرات