نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيساتمحورهاي اولين همايش ملي وبين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات
 
بحران و مديريت بحران
آمادگي و واكنش سريع در موقعيت بحران
مقاوم سازي غيرسازه‌اي و نقش آن در كاهش اثرات بحران
بحران هاي ناشي از خوردگي و روش‌هاي مقابله با آن
پيامدهاي بي توجهي به رنگ‌ها و سيستم‌هاي پوششي در خطوط لوله و تاسيسات
انتخاب نوع لوله، مواد و تجهيزات و نقش آن‌ها در پيشگيري از بحران
ملاحظات نصب و نگهداري در خطوط لوله و تاسيسات و نقش آن‌ها در كاهش عوامل بحران‌زا
انتخاب مناسب مسير جغرافيايي خطوط لوله و تاثير آن در پيشگيري از بحران
عوامل بحران‌زا و بحران‌هاي ناشي از افت و افزايش فشار در خطوط لوله و تاسيسات
جايگاه ارزيابي ريسك در خطوط لوله و تاسيسات
مديريت ريسك در خطوط لوله و تاثير آن در جلوگيري از بروز بحران
خطوط لوله و تاسيسات و اثرات آن بر محيط زيست
اهميت بازرسي فني در جوشكاري، نشت‌يابي، خوردگي، حفاظت كاتدي و ساير عوامل فني
بحران هاي ناشي از زلزله و روش‌هاي پيشگيري از آن
عوامل جوي و طبيعي و آثار آن در خطوط لوله و تاسيسات
هوشمند كردن خطوط لوله با استفاده از فيبر نوري و نقش آن در پيشگيري از بحران
تجهيزات ايمني و روش‌هاي پيشگيري و مقابله با حريق و انفجار

نظرات