نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران

اهداف كنفرانس:
ترويج و اشاعۀ فرهنگ سيستمي
ايجاد بستر تفكر رو به جلو براي خلق آينده
فراهم نمودن شرايط انتقال دانش و تجربه رويكرد سيستمي بين رشته هاي مختلف
فراهم نمودن زمينه هاي پيوند دانشگاه و صنعت
فراهم آوردن زمينه هاي اشاعه فرهنگ برنامه ريزي سيستمي براي ورود به بازار جهاني
كمك به تصميم گيرندگان و تسهيل فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري
توسعه و ترويج نگرش سيستمي در مديريت و برنامه ريزي كلان
تشويق محققين به طرح مباحث سيستمي در فضايي انديشمندانه
بهره گيري از تجربيات كشورهاي پيش رو در مبحث رويكرد سيستمي


مقالات در اين كنفرانس از دو ديدگاه نظري و كاربردي بررسي مي شود.
محورهاي كنفرانس
1. محورهاي نظري كنفرانس:
1.1. علوم سيستمي (system sciences)
1.2. مهندسي سيستم‎ها (system engineering)
1.3. تفكر سيستمي (system thinking)
1.4. فلسفه سيستمي (system philosophy)
1.5. روش‌شناختي سيستمي (system methodology)
1.6. مدل‌سازي سيستمي (system modeling)
2.  محورهاي كاربردي:
2.1.  نقش و كاربرد رويكرد سيستمي در حل مسائل ملي
2.1.1. نقش و كاربرد رويكرد سيستمي در حل مسائل اقتصادي
2.1.2. نقش و كاربرد رويكرد سيستمي در حل مسائل فرهنگي- اجتماعي
2.1.3. نقش و كاربرد رويكرد سيستمي در حل مسائل خدماتي
2.2.  نقش و كاربرد رويكرد سيستمي در علوم مختلف

نظرات