پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیرداری و مدیریت منابع آب و خاکمحورهاي كنفرانس:
1 آبخيزداري و استحصال آب
2 آبخوانداري و تغذيه مصنوعي
3 سيستم هاي سطوح آبگير باران
4 پرده آب بند و سدهاي زيرزميني
5 مديريت منابع آب و خاك
6 فرسايش آبي (فرآيندها، اندازه گيري ها و مدل ها)
7 آبياري و زهكشي
8 هيدرولوژي، هيدروليك و ساختمان هاي انتقال آب
9 كاربرد كامپيوتر در مسائل آب و خاك
10 مهندسي ارزش و اقتصاد مهندسي در مسائل آب
11 بهره برداري از منابع آب غير متعارف
12 – پدافند غيرعامل در مسائل آب و آبياري
13 – خشكسالي در هواشناسي و كشاورزي

نظرات