کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا

مقدمه
كمبود منابع آب شيرين زيرزميني و سطحي ، همچنين بروز خشكسالي ها با دوره هاي طولاني از جمله عوامل موثري مي باشد كه تامين آب شرب و غيرشرب شهرها، مناطق ساحلي و جزاير كشور را با چالش مواجه نموده است. از ديرباز بسياري از دشتهاي كشور با بيلان منفي روبرو بوده كه اين عامل سبب شده تا تامين آب شرب و كشاورزي بسياري از شهرها با هزينه هاي سنگين و از فواصل دور صورت گيرد كه ادامه اين روند مشكلات بسياري را بوجود مي آورد.  اين در حالي است كه در كشور ما، با توجه به محدوديت هاي منابع آبي و دسترسي جنوب و شمال كشور به آب هاي شور دريا و درياچه، كمتر پژوهش و تحقيق مدوني صورت گرفته و به دليل عدم اطلاع رساني در خصوص آن، لازم است بخش تحقيقاتي توجه ويژه‌اي به راهبردهاي بهره‌برداري از آب دريا بنمايند. با اين رويكرد برگزاري همايشي جهت ارائه آخرين يافته‌هاي نوين در زمينه بهره‌برداري از آب دريا و موضوعات مرتبط ضروري مي‌نمايد. با توجه به عدم برگزاري همايشي تخصصي در اين زمينه در ايران تا كنون، مركز ‌بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي با مشاركت دانشگاه شهيد باهنر كرمان و حمايت سازمان‌ها و مؤسسات اجرايي و تحقيقاتي، اولين كنفرانس ملي بهره‌برداري از آب دريا را به منظور يافتن راهكارهاي اجرايي و عملياتي در جهت توسعه پايدار منابع آب برگزار مي‌نمايند.

محورهاي كنفرانس:
* شيرين‌سازي و تصفيه آب دريا
* انتقال آب شيرين شده  دريا به مناطق خشك
*كشت دريايي
* تأثيرات زيست‌محيطي آب دريا بر صنايع
* آلودگي آب دريا
* مدل‌هاي بهره‌برداري بهينه از آب دريا
* استفاده از انرژي‌هاي مختلف دريا
* خواص درماني آب دريا
* اهميت كمي و كيفي آب دريا در صنايع شيلات
* اتصال راه‌هاي آبي
*  مسائل اقتصادي و اجتماعي بهره‌برداري از آب دريا
* گردشگري ساحلي
* تاثير تغيير اقليم بر آب دريا
* هواشناسي دريايي
* دريا و امنيت غذايي
* خوردگي در آب دريا وپارامترهاي موثر بر آن
* سونامي و سازه‌هاي مقاوم دريايي
* ساير موضوعات مرتبط

نظرات