سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه

سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه

سومين همايش ارتقاء توان داخلي با رويكرد مديريت نوآورانه پروژه

دربافت فايل طرح پيشنهادي سومين همايش ارتقاي توان داخلي

محورهاي همايش
تحولات بين المللي و تأثيرات آن بر افزايش عدم قطعيت در پروژه ها
سياستگذاري و شيوه هاي حمايت از شركت هاي داخلي
تأمين مالي پروژه ها در شرايط تحريم
شناسايي نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدهاي شركت هاي ايراني
شناسايي مولفه هاي نوآورانه مديريت پروژه و تأثير آن در اجراي پروژه ها
مديريت زنجيره تأمين در شرايط تحريم
مديريت پروژه هاي پيچيده و سبد پروژه ها و جنبه هاي نوآورانه آن
نقش شركت هاي مشاوره مديريت در توسعه توانمندي هاي پيمانكاران ايراني
ارزيابي عملكرد پروژه ها با رويكرد افزايش بهره وري
مستندسازي دستاوردها و انتقال تجربيات در پروژه ها

نظرات