اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران

اهداف كنفرانس:
تبادل تجربه و دانش اقتصاد شهري ميان پژوهشگران و ارتقا سطح علمي دانش اقتصاد شهري در مجموعه شهرداري
بهره گيري از دستاوردهاي پژوهشي در زمينه اقتصاد شهري در حل مسايل اقتصادي شهر و شهرداري
توجه بيشتر به توسعه اقتصادي شهر در كنار ساير جنبه هاي توسعه شهري

محورهاي كنفرانس:
نقش فناوريهاي نوين در اقتصاد شهري
مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آن
سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي)
نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهري
توسعه پايدار اقتصاد شهري
هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهري
نقش گردشگري در اقتصاد شهري
اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهري
حاشيه نشيني و اقتصاد شهري
اقتصاد محيط زيست شهري
اقتصاد حمل و نقل شهري
تامين مالي و منابع درآمدي شهر

نظرات