چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی در آموزش

چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی در آموزش

چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی پرورشی، آموزش و یادگیری خلاق

اهداف كنفرانس:
ارائه و بررسي جديدترين رويكردها،راهبردها و روش هاي آموزش ويادگيري خلاق وپرورش مهارت هاي تفكر، خلاقيت ، حل مسئله و نوآوري در مراكز آموزشي .
ارائه نتايج مطالعات، پژوهش ها واقدام پژوهي هاي اساتيد ، معلمين و پژوهشگران و فرهنگ سازي وتوسعه تعليم وتربيت مبتني بر پرورش تفكر وخلاقيت و نوآوري .
تبادل دانش وتجربيات اساتيد،معلمين،مربيان ومديران مراكز آموزشي درباره راهكارها، برنامه ها و روش هاي اجراشده براي آموزش خلاق وپرورش تفكروخلاقيت فراگيران .
تبيين حوزه علمي مطالعاتي خلاقيت شناسي پرورشي ومعرفي موضوعات و زمينه هاي پژوهشي آن و برانگيختن انگيزش پژوهش هاي علمي مرتبط .
مقالات مورد توجه كنفرانس، نتايج پژوهش هاي علمي، پژوهش هاي مروري اصيل، اقدام پژوهي ها، مطالعات موردي، برنامه هاي اجراشده، شيوه هاي درعمل به كارگرفته شده و تجربيات اساتيد، پژوهشگران ومعلمين و مربيان درباره موضوعات زير مي باشند:

1- مباني علمي وموضوعات پايه خلاقيت شناسي پرورشي وخلاقيت شناسي روانشناختي :
( Educational Creatology - Psychological Creatology )
1-1- مفاهيم و نظريه هاي نوين هوش - انواع هوش ها - هوش هاي چندگانه
- تخيل- تفكرخلاق - خلاقيت - انواع خلاقيت - خلاقيت شناختي - خلاقيت هيجاني
- انگيزش و خلاقيت - فراشناخت و خلاقيت - فراخلاقيت - خلاقيت سنجي
- استعداد - انواع استعدادها - استعدادهاي چندگانه و...
- تفكرشناسي – تفكرنقادي- تفكرتحليلي- تفكر سيستمي – تفكرفازي و...
- كاربردهاي مفاهيم و نظريه ها در آموزش و يادگيري .
1-2- مفاهيم و ويژگي هاي : - يادگيري خلاق - آموزش خلاق - تدريس خلاق
- برنامه درسي خلاق - معلم خلاق - كتاب درسي خلاق - كلاس خلاق
- برنامه آموزشي خلاق - مدير خلاق - مدرسه خلاق - دانشگاه خلاق
1-3- خلاقيت شناسي روانشناختي يادگيري
- خلاقيت شناسي روانشناختي رشد
- خلاقيت شناسي روانشناختي شخصيت
1-4- خلاقيت شناسي برنامه ريزي درسي
- خلاقيت شناسي فناوري آموزشي
- خلاقيت شناسي برنامه ريزي آموزشي

2- رويكرد ها و برنامه هاي آموزشي تفكر، خلاقيت، نوآوري و كارآفريني :
- برنامه هاي آموزشي كلاسيك تفكر خلاق ( CCTP )( تورنس و ...)
- برنامه هاي آموزش تخيل خلاق(Creative Imagination) و ( SCI )
- برنامه هاي آموزش تفكر انتقادي ( Critical Thinking )
- برنامه هاي آموزش تفكر فلسفي ( Philosophy For Children )
- برنامه هاي آموزش تريز(TRIZ):
- برنامه Tetris - برنامه OTSM-TRIZ و ...
- برنامه هاي آموزش تفكرخلاق طبيعت محور( بيونيكي ) ( NBCT )
- برنامه هاي آموزش تفكرعلمي تخيلي ( ESF )
- برنامه هاي آموزش مغز كامل ((Whole Brain
- برنامه هاي آموزشي تفكر NJTKH ( TCTS )
- برنامه هاي آموزشي تفكر NJTGH ( TPTS )
- برنامه هاي آموزش تفكر دبونو ( كورت و ... )
- برنامه هاي آموزش اختراع
- برنامه هاي آموزش كارآفريني
- برنامه هاي آموزش مهارت هاي زندگي ( Life Skills )
- برنامه هاي پرورش انواع استعدادها
- برنامه هاي آموزش هنر ، تخيل و خلاقيت
- نقش بازي هاي فكري و علمي آموزشي
- نقش بازي هاي رايانه اي
- نقش وسايل كمك آموزشي
- ساير رويكردها ، برنامه ها و روش ها

3- خلاقيت شناسي مديريت آموزشي
- مديريت خلاقيت و نوآوري در آموزش و پرورش و آموزش عالي

4- موانع ، چالش ها و راهكارها .
- تجربيات و الگوهاي كشورهاي مختلف – مطالعات تطبيقي

5- نقش آموزش هاي غيررسمي
- نقش خانواده - الگوهاي فرزند پروري خلاق
- نقش رسانه ها ، جامعه و ...
- ساير موضوعات خلاقيت شناسي پرورشي .

نظرات