چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری

محورها ي كنفرانس :
محور1) مديريت نوآوري ، مديريت خلاقيت
- خلاقيت شناسي سازماني صنعتي و مديريتي
Innovation Management , Creativity Management
Organizational/Industrial/Managerial Creatology
1-1- مفاهيم و نظريه هاي نوين خلاقيت شناسي سازماني و مديريت نوآوري
1-2- خلاقيت شناسي تحليلي سازمان ها،صنايع و كسب و كارها
1-3- خلاقيت شناسي منابع انساني،ساختار،فرهنگ و ساز و كارهاي سازماني
1-4- مديريت خلاقيت ، مديريت ايده ها ، نظام پيشنهادها
1-5- مديريت نوآوري و مديريت سرمايه هاي فكري
1-6- مديريت نوآوري و مديريت دانش
1-7- مديريت نوآوري و يادگيري سازماني
1-8- مديريت نوآوري و مديريت فناوري
1-9- مديريت نوآوري و تحقيق و توسعه
1-10- مديريت نوآوري و آينده پژوهي
1-11- مديريت راهبردي نوآوري
1-12- مديريت نوآوري محصول/خدمات
1-13- مديريت نوآوري،خلق ارزش و رقابت پذيري
1-14- مديريت نوآوري و مديريت كارآفريني
1-15- مديريت نوآوري و مديريت بازاريابي
1-16- مديريت نوآوري و فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-17- مديريت نوآوري و مديريت كيفيت و بهره وري
1-18- مديريت نوآوري و مدل هاي تعالي سازماني
1-19- مديريت سنجش و ارزيابي نوآوري
1-20- مديريت نوآوري و مديريت مالكيت فكري
1-21- نظام هاي ملي نوآوري و كارآفريني
1-22- چالش ها و راهكارهاي توسعه نوآوري درسازمان ها و صنايع ايران
1-23- مطالعات موردي ،تجارب مديريت نوآوري درسازمان ها و صنايع
- ساير موضوعات و مباحث مرتبط .

محور 2) مهندسي خلاقيت و نوآوري
- تريز (TRIZ) ، نوآوري نظام يافته ، بيونيك
Creativity & Innovation Engineering
TRIZ , Systematic Innovation , Bionic
2-1- روش ها و تكنيك هاي خلاقيت و ايده پردازي
2-2- فنون و روش شناسي هاي حل خلاق مسئله ( CPS)
2-3- تريز (TRIZ )(نظريه حل مسئله ابداعي) و كاربردهاي مختلف آن
2-4- رويكردها و روش شناسي هاي مبتني بر تريز ( OTSM, USIT و ... )
۲-۵- مديريت تريزي ، مديريت بيونيكي، كاربردهاي غيرفناورانه تريز و بيونيك
2-۶- اختراع شناسي، تحليل پتنت و نوآوري ها،مهندسي اختراع،مديريت اختراع
2-۷- خلاقيت شناسي طبيعت محور - مهندسي خلاقيت و نوآوري بيونيكي
2-۸- مهندسي خلاقيت علمي فني تخيلي ( STIE )
۲-۹- كاربردهاي مهندسي خلاقيت و نوآوري در مهندسي كيفيت و بهره وري
- ساير موضوعات و مباحث مرتبط

محور 3) خلاقيت شناسي جامعه شناختي
- جامعه شناسي نوآوري
Social Creatology
The Sociology of Innovation
3-1- نوآوري اجتماعي ، كارآفريني اجتماعي
3-2- فرهنگ خلاقيت ،نوآوري و كارآفريني
3-3- ويژگي ها ي جامعه خلاق ، نوآور و كارآفرين
3-4- جنبه هاي جامعه شناختي ابداعات،اختراعات و نوآوري ها .
3-5- موانع فرهنگي و اجتماعي خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني
3-6- نقش نوآوري و كارآفريني در رشد و توسعه فرهنگي اجتماعي .
3-7- راهبردها و راهكارهاي حمايت اجتماعي از نوآوران و كارآفرينان
۳-۸-راهكارهاي فرهنگ سازي، ترويج ، الگودهي و توسعه - نقش رسانه ها
- ساير موضوعات و مباحث مرتبط

محور4) خلاقيت شناسي اقتصادي
- اقتصاد نوآوري
Economical Creatology
The Economy of Innovation
4-1- خلاقيت و نوآوري و رشد و توسعه اقتصادي
4-2- اقتصاد مبتني بر نوآوري و كارآفريني
4-3- جنبه هاي اقتصادي نوآوري و كارآفريني
- ساير موضوعات و مباحث مرتبط

محور 5) خلاقيت شناسي علمي تخيلي
The Creatology of Science Fiction
Creatological / Inventological Scifictology
5-1- اختراع شناسي داستان ها و فيلم هاي علمي تخيلي (ابداعات و اختراعات
الهام گرفته شده از آثار علمي تخيلي ) ، فناوري تخيلي ، تكنوولژي
5-2- بررسي خلاقيت شناختي داستان ها و فيلم هاي علمي تخيلي
5-3- كاربردهاي علمي تخيلي در آينده پژوهي ، تحقيق و توسعه و نوآوري
- ساير موضوعات و مباحث مرتبط

نظرات