دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

دومين همايش علوم و فناوريهاي نوين در صنعت پالايشمحورهاي دومين همايش علوم و فناوري‎هاي نوين در صنعت پالايش نفت:
1) فرآيندهاي پالايش و بهينه سازي آن‎ها (تقطير، تفكيك، جذب و خالص سازي)
2) سرويس‎هاي وابسته (آب، برق، بخار، تصفيه‎ي پساب‎ها ، تصفيه‎ي هواي خروجي)
3) تبديل‎هاي شيميايي (هيدروكراكينگ، ريفورمينگ و ...)
4) طرح‎هاي توسعه پالايشگاهي و نقش فناوري‎هاي جديد در صنايع نفت (تهيه‎ي سوخت‎هاي اصلاح شده و توسعه‎ي صنايع پايين دستي پالايشگاهي)
5)  مديريت انرژي و كاهش سوخت و ضايعات- راه هاي افزايش سودآوري
6)خدمات فني و مهندسي- نگهداري و تعميرات (نگهداري و تعميرات، بازرسي فني و خوردگي)
7)HSE و اعمال استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت شغلي (ايمني، آتش نشاني، محيط زيست و بهداشت حرفه‎اي)
8) مديريت منابع انساني، مديريت دانش و اصلاح ساختار سازماني بر اساس طرح‎هاي پيش رو (آموزش و مديريت نيروي انساني)
9) اصل 44 و چالش‎هاي پالايشگاه‎ها جهت ورود به بخش خصوصي و ورود به بورس
10) مواد شيميايي مصرفي (كاتاليست‎ها، افزودني‎ها، جاذب‎ها و ...)،تامين قطعات و تجهيزات و تلاش در جهت خودكفايي
11)  بازاريابي و فروش و رقابت در بازار (افزايش حاشيه سودآوري،تاثير هدفمند كردن يارانه‎ها در سياست قيمت گذاري)
12)  سيستم‎هاي كنترل (ACS، DCS و ...)
13) انگيزه‎ها وچالش‎هاي مربوط به مجتمع‎هاي يكپارچه‎ي پالايشگاهي و پتروشيمي
14)  مهندسي فرآيند، بهينه سازي، نوسازي، مهندسي مجدد، اعمال استانداردهاي سبز، انبارش، توزيع و پخش

نظرات