اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

اولين كنفرانس تمديد و تخمين عمر سازه هاي هوايي و صنعتي پير و فرسوده

اهداف كنفرانس:
معرفي دستاوردهاي روز دنيا در زمينه تخمين و تمديد عمر سازه­ ها و قطعات صنعتي
شناسايي بازارهاي داخلي و استفاده از فرصت­هاي موجود در جهت اشتغال­زايي براي متخصصين و كارشناسان اين حوزه
دعوت از صاحبان صنايع بزرگ كشور جهت طرح مشكلات صنعتي در حضور مسئولين ذيربط
بررسي وضعيت ساختاري قطعات و تجهيزات صنايع بزرگ كشور از طريق برگزاري ميزگردهاي تخصصي
دعوت از دانشگاهيان جهت ارايه دستاوردهاي كاربردي خود و تعامل هرچه بيشتر با صاحبان صنايع بزرگ

محورهاي اصلي كنفرانس:
1) مطالعه روش هاي جديد حس كردن و خود تشخيصي خرابي ها و جايگاه اين روش ها
    روش هاي ADP   براي مشخصه جريان خرابي
    روش هاي اندازي گيري مشخصه جريان خرابي
    مطالعه روش هاي خود تشخيصي خرابي ها در مواد و سازه هاي پيچيده و هيبريدي
    روش هاي نو ظهور و در حال توسعه بازرسي سازه
    روشهاي آزمايشگاهي براي ارتقاء مانيتورينگ
    حسگرهايي مطابق با خصوصيات سازه
    حسگرهايي مطابق با شرايط جوي وخيم
    بررسي روش هاي بازبيني سازه هايي با هندسه پيچيده
    نگاشت اندازه جريان خرابي (شكل و اندازه)
    حسگرهايي با وزن كم براي بارهاي مكانيكي و محيطي
    ميكرو و نانو سنسورهايي براي بررسي سطح سلامت سازه
    مطالعه روي  پديده هاي جديد و جايگاه آنها بر اساس مدلسازي
    روش هاي غيرمخرب اندازه گيري خرابي ها در مساحت هاي بزرگ
    آشكارسازي خرابي ها در مساحت هاي بزرگي از سازه
    روش هاي اندازه گيري چند جهته
    سيستم هاي SHM  و  NDE

2) مطالعه روي پديده هاي فيزيكي جديد و جايگاه آنها بر اساس مدلسازي
    مدلسازي تجزيه مواد
    مدلسازي اتمي آغاز و انتشار ترك
    مدلهاي فيزيكي و شيميايي مواد در حال پيري
    شبيه سازي روشهاي NDE
    مدل هاي خستگي مواد
    مدل هاي رابط هاي كامپوزيتي

3) مطالعه مدلهاي ساخته شده بر اساس مكانيك محيط هاي پيوسته و روشهاي محاسباتي
    معيارهاي پيشرفته خرابي سازه
    مدلهاي صدمات در حال توسعه
    مدل كردن استرين هايي با نرخ بالا
    مدلسازي سه بعدي آغاز و انتشار ترك
    مدل هاي عمر خستگي در پديده هاي لايه لايه شدگي و جدا شدگي
    مدل هاي تغيير شكل هاي ويسكو پلاستيك
    روش هاي افزايش عمر در سيم كشي ها و عايق بندي آنها
    روش هاي عدم اطمينان احتمالي
    روش هاي موازي براي سرعت طراحي احتمالي
    روش هاي تقريبي پيچيدگي هاي طراحي احتمالي
    روش هاي محاسباتي پيشرفته در صدمات در حال توسعه

4) مطالعات علم مواد ( فلزات، سراميك ها، مواد مركب)
    مواد جديد و روش هاي ساخت آنها
    مشخصه هاي مواد
    ضوابط مكانيزم هاي بحراني آسيب و تجزيه
    چسب هاي پيشرفته
    سيستم هاي جلوگيري كننده از تجزيه مواد
    توسعه روش هاي پوشش و ترميم سطوح
    محدوديت سيستم هاي سيم كشي
    ضوابط مشخص براي مواد در حال پير شدن
    نسل جديد و قدرتمند موادي كه در سيم كشي استفاده ميشوند
    بررسي و درك فعل و انفعال مواد، نيروها و محيط در پيري
    مواد جديد براي تعمير و تعويض قطعات آسيب ديده
    تاثيرات ناشي از بارهاي مكانيكي- حرارتي طولاني مدت

5) مطالعه روي تكنولوژي هاي تست كردن جديد و جايگاه آنها در اعتبار سنجي مشخصه ها
    تخمين روش هاي شتاب سنجي و روش هاي مانيتورينگ توسعه صدمات
    توسعه روش هاي شتاب سنجي
    روش هاي تست كردن Hi-Res در مانيتورينگ آنلاين جاسازي شده در سازه براي  صدمات در حال افزايش در مواد مركب و فلزات
    تست هاي چند مودي
    روش هاي تست هاي مكانيكي و محيطي اجزاي سازه اي شامل پيكره هاي جديد
    روش هاي تست كردن در حالت هايي با نرخ بالاي كرنش
    تست هاي چند جهته و توانايي اندازه گيري در سرتاسر ناحيه مورد بررسي
    روش هاي شتاب سنجي معتبر

6) يكپارچگي سازه
    ارزيابي روش هاي غير مخرب درتخمين استحكام پسماند
    روش هاي تحليل استحكام پسماند: يكپارچگي سازه فلزي ، بارهاي غيرمحوري
    روش هاي تحليل استحكام پسماند (فلز / كامپوزيت) شامل تنزل محيط
    پيشبرد چارچوب هاي موحود در تحليل مكانيك ضربه و ديناميك سازه
    روش هاي تحليل استحكام پسماند براي عناصر سازه اي با بارهاي پيچيده
    مدل هاي با نرخ بالاي كرنش براي كامپوزيت هاي پيشرفته

7) روش هاي تمديد عمر و يا دوام مواد
     ارزيابي روشهاي غيرمخرب در قابليت تحليل باقي مانده عمر
    ارزيابي ترمومكانيكي روش تست سرعت: بدنه و اجزا دوار پيشبرنده
    مدل كوپل شده چندوجهي براي اثرات محيط پير
    توسعه روش هاي پيش بيني عمر براي مواد
    روش هاي پيش بيني عمر براي عايق گذاري سيم ها
    مدل يكپارچه چندوجهي آسيب با پيش بيني عمر
    تعريف محيط خدمات
    معيارهاي انتخاب مواد
    ابزار يكپارچه براي پيش بيني استحكام و عمر باقيمانده، با امكان استفاده از روش هاي پيشرفته و اطلاعات NDEIVHM
    يكپارچگيNED  و ابزار تحليل سازه براي پيش بيني عمر / استحكام
    ميزان اعتبار تجزيه و تحليل استحكام پسماند
    روش هاي غير قطعي

8) تكنولوژي هاي كاهش خطرات
    مدل هاي تابعي
    يكپارچگي W/IVHM
    تحليل عملياتي و چارچوب بهينه سازي
    نگهداري و فن آوري تعمير
    مفاهيم پيري سازه
    ارزيابي روش تعديل در  SOA
    تعريف استراتژي هاي اعتبار سنجي كاهش اعتبار براي مفاهيم
    اعتبار سنجي از مفاهيم براي دوام
    روش هاي اعتبار سنجي در ادغام تعمير و نگهداري، NED و تحليل
    طرح معتبر براي پيري و مهار آسيب
    طرح معتبر براي كاهش پيري

نظرات