اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي

محورهاي پذيرش مقاله در نخستين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي:
1- اقليم شناسي كشاورزي و تغيير اقليم (نوسانات اقليمي ، فنولوژي گياهان زراعي و باغي ، خرد اقليم شناسي كشاورزي)
2- تاثير پديده هاي جوي بر كشاورزي (سرمازدگي،خشكسالي،آلودگي هوا و ...)
3- بهره وري آب و امنيت غذايي
4- مديريت و تعديل آثار پديده هاي جوي
5- نقش بنگاههاي اقتصادي و بيمه در ريسك پذيري كشاورزي
6- مدلسازي تبخيرتعرق و فرآيندهاي گياه و محيط
7- سازگاري كشاورزي با كم آبي و مديريت كشت ديم
8- مدلسازي و پيش بيني هاي هواشناسي كشاورزي
9- كاربرد سامانه هاي داده برداري خودكار در مديريت آب در مزرعه
10- موضوعات نوين در هواشناسي كشاورزي (روشهاي هوشمند، سامانه هاي ترويجي Agroadvisory)
11- الگوهاي ملي موفق در مديريت و بهره وري آب كشاورزي

نظرات