اولین کنفرانس بین المللی ساخت  ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

محور هاي علمي كنفرانس

T1: مهندسي لرزه شناسي
1. رفتار سازه هاي ساخته شده (احداثي) بر روي گسلهاي فعال
2. شبكه هاي لرزه اي و سيستم هاي كنترل
3. لرزه شناسي همزماني
4. مطالعات حركات نيرومند
5. ارزيابي خطر لرزه اي
6. پيش بيني و شبيه سازي حركات نيرومند زمين
7. آسيب هاي ناشي از گسيختگي زمين بر روي سازه ها زمان وقوع زلزله
8. ارزيابي و مديريت ريسك سد ها در مناطق بحراني و لرزه خيز

T2: مهندسي ژئوتكنيك لرزه اي
1- رفتار القا شده خاك ناشي از زمين لرزه
2- تاثيرات مكاني ريز پهنه بندي
3- اندر كنش خاك – سازه
4- طراحي شالوده ها
5- ابزاربندي هاي آزمايشگاهي و تست هاي ميداني
6- شريان هاي حياتي و سازه هاي زير زميني
7- سدها و سازه هاي خاكي(سدهاي خاكي)
8- پايداري شيب ها با تاكيد بر منطقه تبريز
9- زير پهنه بندي لرزه اي شهر تبريز
10- آئين نامه هاي طراحي ژئوتكنيك

T3: مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي مهندسي
1- پل ها
2- سدها
3- تاسيسات زير بناي
4- مصالح و سيستم هاي سازه اي
5- برج ها و سازه هاي عظيم
6- آئين نامه هاي مقاوم سازي براي ساختمانهاي موجود
7- ساختمانهاي تاريخي و آثار باستاني
8- آئين نامه ها براي سازه هاي مهندسي
9- مطالعات تجربي
10- رفتارسنجي ايمني سازه ها
11- نوسازي و ترميم ساختمانهاي تاريخي تبريز
12- اجراي لرزه اي سازه هاي پيش ساخته شده تبريز
13- سبك سازي صنعتي با مصالح موجود در قلمرو منطقه تبريز
14- رفتار لرزه اي سازه اي بتني در شهر تبريز
15- ساخت و ساز در مجاورت گسلها و آئين نامه هاي مربوطه
16- كنترل سازه اي
17- امنيت لرزه اي براي نيروگاه هاي هسته اي

T4: مديريت ريسك در مناطق لرزه خيز
1- خط مشي و سياست بيمه گذاري در رابطه با برنامه ريزي مناطق لرزه خيز
2- آثار و نشانه هاي زمين لرزه هاي اخير
3- ارزيابي ريسك و مديريت بحران
4- ساخت و سازهاي ايمن و پايدار
5- كاهش ريسك فاجعه براساس طراحي كاربري  زمين
6- سناريوهاي لرزه اي
7- آمادگي و آموزش عمومي در مواجهه با خطرات زلزله
8- كاهش آسيب پذيري ناشي از زمين لرزه و برنامه ريزي اضطراري
9- نگرشي بر توسعه تحليل خطر لرزه اي
10- برنامه ريزي اراضي در حال توسعه مجاور و يا بر روي گسل هاي فعال

نظرات