هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

موضوعات كنفرانس
زمين شناسي مهندسي سد و منابع آب
زمين شناسي مهندسي ابنيه هاي تاريخي
كاربرد فناوري هاي نوي در زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي زيست محيطي
آموزش و تحقيقات در زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي شهري
زمين شناسي مهندسي ابنيه هاي تاريخي
زمين شناسي مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني
ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي سنگ ها و خاك ها
زمين شناسي مهندسي سد و سازه هاي آبي
فناوري هاي نوين در زمين شناسي مهندسي
زمين پزشكي
زمين شناسي زيست محيطي
خطرات زمين شناسي

نظرات